Krakchemia S.A

 
 

29.05.2018
RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2018 Z DNIA 29.05.2018
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

 

I.

Zarząd KRAKCHEMIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Powstania Listopadowego 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2019 roku, godzina 12.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

 

II.

Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, obejmującego w szczególności wyniki: (i) oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz (ii) oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1.         zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;

8.2.         zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018;

8.3.         udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018;

8.4.         udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;

8.5.         powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1.         określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej kadencji;

9.2.         powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;

9.3.         ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 statutu Spółki.
 2. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

 3. Zamknięcie obrad.

 

 

III.

Stosownie do art. 4022 k.s.h.  Zarząd podaje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

 

 

 1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14), lub przesłane w postaci elektronicznej wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.com.pl

 

Akcjonariusz powinien wykazać, że posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, a to w ten sposób, że powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

 

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

 

 

 1. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

 

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

 

 

 1. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.krakchemia.com.pl

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

 

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.com.pl najpóźniej do 25 czerwca 2019 r., do godz.9:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła równocześnie na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

1)    skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zawiadomienia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,

2)    tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

3)    skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

4)    skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,

5)    adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

 

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

 

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

 

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

 

 

 1. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

 1. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

 1. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

 

 

 1. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 9 czerwca 2019 r.

 

 1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. będą miały osoby, które:
  a) na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia są akcjonariuszami Spółki,
  b) w okresie po dniu publikacji niniejszego ogłoszenia a do dnia 10 czerwca 2019 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 

KRAKCHEMIA S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

 

W dniach 19, 21, i 24 czerwca 2019 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14), w godzinach od 9.00 do 15.00, wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

 

 

 

 1. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14) lub na stronie internetowej spółki: www.krakchemia.com.pl.

 

 

 1. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.krakchemia.com.pl.

 

IV.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

 

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią  _____________.”


Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ________________”:


Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

 

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzą:

 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 104 501 888,63 złotych;
 2. Sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 12 860 753,46 złotych;
 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym
  o kwotę 446 683,39 złotych;
 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 888 154,50 złotych;
 5. Noty do sprawozdania finansowego.”

 

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.”

 

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku .”

 

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

 

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

 

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

 

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Katarzynie Siedleckiej-Hajbos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

 

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Annie Dubiel  absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 1 stycznia 2018  roku do dnia 25 czerwca 2018 roku.”

 

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Mierzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 1 stycznia 2018  roku do dnia 25 czerwca 2018 roku.”

 

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 25 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

 

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 25 czerwca 2018 roku do dnia 21 września 2018 roku.”

 

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Frydrychowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 26 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

 

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 w wysokości 12 860 753,46 PLN zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki.”

 

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie ______ osób.”

 

 Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej ________.”

 

Uchwała nr ___  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: ________________.”

 

Uchwała nr ____  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia zmienić § 3 statutu Spółki w następujący sposób:

(i)           w § 3 statutu Spółki, po punkcie 65) zamienić kropkę na przecinek i dodać nowe dalsze punkty o numerach 66) do 71) następującej treści:

„66)       46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

67)         46.71 - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

68)         46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,

69)         46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,

70)         46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,

71)         47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.”

 

(ii)          całą treść §3 statutu (po uwzględnieniu powyższej zmiany) oznaczyć jako ustęp 1 oraz dodać nowy ustęp 2 o następującej treści:

„2. Działalność, której prowadzenie jest reglamentowane, w szczególności dla której wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji lub spełnieniu innych wymogów prawnych niezbędnych dla jej podjęcia.”

 

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r.”

 

V.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A przekazuje do wiadomości uzasadnienia projektu uchwały w sprawie zmiany § 3 statutu Spółki, który będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

Proponowana zmiana wiąże się z planowanym rozszerzeniem przedmiotu działalności gospodarczej Spółki o działalność handlową w nowych obszarach. Projektowana zmiana statutu nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności prowadzonej dotychczas przez Spółkę W konsekwencji proponowana zmiana ta nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności.

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i ogólnej liczbie głosów z akcji na dzień ogłoszenia
o zwołaniu walnego zgromadzenia

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 złotych i jest podzielony na 9.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja, przy czym na każdą akcję przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki. Ogólna liczba głosów z akcji Spółki wynosi 9.000.000.

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.                         

 

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

28.05.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2019 Z DNIA 28.05.2019
WYGAŚNIĘCIE KREDYTU NA SKUTEK SPŁATY ZE SPRZEDAŻY PRZEDMIOTU ZASTAWU

Zarząd spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 28.05.2019 roku nastąpiła całkowita spłata kredytu w wysokości 10 000 tys. PLN wynikającego z umowy linii wielocelowej z dnia 15 marca 2018 r. z Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) zgodnie z aneksem z dnia 27 maja 2019 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2019 z dnia 27 maja 2019 r.

Zgodnie z aneksem z dnia 27 maja 2019 r. spłata nastąpiła ze środków pochodzących ze sprzedaży w dniu 27 maja 2019 r. na rynku regulowanym przedmiotu zastawu rejestrowego na instrumentach finansowych posiadanych przez Spółkę, w wyniku których Spółka uzyskała wpływy w kwocie 10 500 tys. PLN

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 
 

 

27.05.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2019 Z DNIA 27.05.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY FAKTORINGU

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 27.05.2019 r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 25.04.2019 przez Coface Poland Factoring Sp. z o.o. (dalej: „Coface") aneksu do Umowy faktoringu nr 1666/2017 (dalej: „Umowa”) zawartej ze Spółką, na podstawie której Coface zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usługi faktoringu odwrotnego.

Zgodnie aneksem umowa wygasła z dniem spłaty przez Spółkę roszczeń, co nastąpiło w dniu 7.05.2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 

27.05.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2019 Z DNIA 27.05.2019
PODPISANIE POROZUMIENIA DO UMOWY O LINIĘ FAKTORINGOWĄ Z PRAWEM REGRESU W OBROCIE KRAJOWYM

Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku Spółka podpisała porozumienie do umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym zawartej w dniu 28 lutego 2017 roku („Umowa”) z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie określające warunki rozwiązania Umowy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2017 z dnia 28.02.2017 r., a o zmianach m.in. w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 27.02.2019 roku. Warunkiem rozwiązania Umowy jest spłata całości zobowiązań wynikających z Umowy oraz zapewnienie środków na poczet zapłaty faktur kosztowych powstałych na koniec miesiąca.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust.1  MAR

 

 

27.05.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2019 Z DNIA 27.05.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ

Zarząd spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 27.05.2019 roku podpisał z Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy linii wielocelowej zawartej w dniu 15 marca 2018 roku („Umowa”).

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w aneksie, Bank wydaje zgodę na zwolnienie blokady na rachunku inwestycyjnym oraz sprzedaż przedmiotu zastawu w postaci instrumentów finansowych, z przeznaczeniem środków uzyskanych z tej sprzedaży na całkowitą spłatę kredytu. W związku ze sprzedażą przedmiotu zastawu nastąpi spłata kredytu na rzecz Banku.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 16/2019 z dnia 15.05.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR
 

 

 15.05.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2019 Z DNIA 15.05.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ

Zarząd spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 15.05.2019 roku podpisał z Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy linii wielocelowej zawartej w dniu 15 marca 2018 roku („Umowa”).

Zgodnie z aneksem został wydłużony okres spłaty do dnia 28.06.2019 roku. Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia decyzji przez pozostałe banki kredytujące Spółkę o przedłużeniu okresów kredytowania o okres nie krótszy niż do 28.06.2019 r. i aktualizacji deklaracji wekslowych.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2019 z dnia 17.04.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 

 

15.05.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2019 Z DNIA 15.05.2019
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK SA

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 15.05.2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”).
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej data ostatecznej spłaty kredytu w wysokości 6 500 tys. PLN została przedłużona do dnia 28.06.2019 roku, nie dłużej jednak niż finansowanie udzielone przez inne banki finansujące Spółki.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 23.04.2019 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15.05.2019 roku zawarł aneks do umowy o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B do łącznej kwoty 12.192.350,00 złotych zawartej pomiędzy Spółką a Alior Bank S.A. („Umowa o Limit”). Zgodnie z aneksem do Umowy o Limit okres wykorzystania limitu został ustalony do dnia 28.06.2019 roku. O zawarciu Umowy o Limit Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 – MAR
 

 

15.05.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2019 Z DNIA 15.05.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 15.05.2019 roku podpisał z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 roku („Umowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy okres wykorzystania kredytu w zakresie kwoty 4 750 tys. PLN został wydłużony do dnia 27.06.2019 roku, a termin spłaty kredytu do dnia 28.06.2019 roku. Jednocześnie zostały dodane warunki do spełnienia przez Spółkę w terminie do dnia 20.05.2019 roku, polegające na dostarczeniu Bankowi aneksów potwierdzających przedłużenie kredytów przez pozostałe Banki finansujące w dotychczasowej wysokości, to jest Alior Bank SA 6,5 mln PLN i BOŚ Bank SA 10 mln PLN na okres nie krótszy niż do dnia 28.06.2019 roku oraz utrzymanie bez zmian wszystkich zabezpieczeń w/w kredytów do dnia 28.06.2019 roku. W przypadku:

-  spełnienia warunków dodatkowych środki z kredytu będą postawione do dyspozycji Spółki, - nie spełnienia warunków dodatkowych kredyt zostanie przeksięgowany na zadłużenie przeterminowane z datą 16.05.2019 roku, a wszystkie wpływy na rachunek bieżący Spółki za okres od dnia 16.05.2019 roku do dnia 20.05.2019 roku będą mogły zostać rozdysponowane zgodnie z dyspozycją Banku.

Zgodnie z postanowieniami dodatkowymi zawartymi w aneksie, Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w przypadku wydania przez Urząd Skarbowy decyzji lub opinii, która w ocenie Banku zagraża terminowej spłacie kredytu.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym
nr 12/2019 z dnia 18.04.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

23.04.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2019 Z DNIA 23.04.2019
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 23.04.2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa Kredytowa”) pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A.
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został skrócony do dnia 15.05.2019 roku w wysokości 6 500 tys. PLN. Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym
nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 – MAR

 
 

 

18.04.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2019 Z DNIA 18.04.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 18.04.2019 roku otrzymał informację o podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w dniu 17.04.2019 roku aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 roku („Umowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy okres wykorzystania kredytu
w zakresie kwoty 4 750 tys. PLN został skrócony do dnia 14.05.2019 roku, a termin spłaty kredytu do dnia 15.05.2019 roku. Jednocześnie zostały dodane warunki do spełnienia przez Spółkę w terminie do dnia 23.04.2019 roku, polegające na dostarczeniu Bankowi aneksów potwierdzających przedłużenie kredytów przez pozostałe Banki finansujące w dotychczasowej wysokości, to jest Alior Bank SA 6,5 mln PLN i BOŚ Bank SA 10 mln PLN na okres nie krótszy niż do dnia 15.05.2019 roku oraz utrzymanie bez zmian wszystkich zabezpieczeń w/w kredytów i faktoringu do dnia 15.05.2019 roku. W przypadku:

-  spełnienia warunków dodatkowych środki z kredytu będą postawione do dyspozycji Spółki, - nie spełnienia warunków dodatkowych kredyt zostanie przeksięgowany na zadłużenie przeterminowane z datą 17.04.2019 roku, a wszystkie wpływy na rachunek bieżący Spółki za okres od dnia 17.04.2019 roku do dnia 17.04.2019 roku będą mogły zostać rozdysponowane zgodnie z dyspozycją Banku.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała w raporcie bieżącym
nr 10/2019 z dnia 15.04.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 
17.04.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2019 Z DNIA 17.04.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ

Zarząd spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 17.04.2019 roku otrzymał informację o podpisaniu przez Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneksu datowanego na dzień 15.04.2019 roku do umowy linii wielocelowej zawartej w dniu 15 marca 2018 roku („Umowa”) z Bankiem. Zgodnie z aneksem został wydłużony okres spłaty do dnia 15.05.2019 roku, zmianie uległa marża Banku i opłata administracyjna.

Zgodnie z postanowieniami dodatkowymi zawartymi w aneksie, Bank ma prawo do wypowiedzenia kredytu w przypadku, gdy wyniki kontroli skarbowej za okres od marca 2013 roku do grudnia 2015 roku będą zagrażać terminowej spłacie kredytu, a także gdy inne banki finansujące zdecydują o wycofaniu lub ograniczeniu finansowania, które w ocenie Banku mogą zagrozić kontynuacji  działalności lub gdy w terminie do dnia 17.04.2019 roku Spółka nie pozyska nabywcy na przedmiot zastawu w postaci instrumentów finansowych. O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 27.02.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 

 
15.04.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2019 Z DNIA 15.04.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 15.04.2019 roku podpisał aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 roku („Umowa”) zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Zgodnie z aneksem do Umowy okres wykorzystania kredytu w zakresie kwoty 4 750 tys. PLN został przedłużony do dnia 14.06.2019 roku, a termin spłaty kredytu, został wydłużony do dnia 17.06.2019 roku. Jednocześnie zostały dodane warunki do spełnienia przez Spółkę w terminie do dnia 17.04.2019 roku, polegające na dostarczeniu Bankowi aneksów potwierdzających przedłużenie kredytów przez pozostałe Banki finansujące w dotychczasowej wysokości, to jest Alior Bank SA 6,5 mln PLN i BOŚ Bank SA 10 mln PLN oraz faktoringu w BOŚ Bank SA w wysokości nie niższej niż 600 tys. PLN na okres nie krótszy niż do dnia 17.06.2019 roku oraz utrzymanie bez zmian wszystkich zabezpieczeń w/w kredytów i faktoringu do dnia 17.06.2019 roku. W przypadku:

-      spełnienia warunków dodatkowych środki z kredytu będą postawione do dyspozycji Spółki od dnia 17.04.2019 roku,

-      nie spełnienia warunków dodatkowych kredyt zostanie przeksięgowany na zadłużenie przeterminowane z datą 15.04.2019 roku, a wszystkie wpływy na rachunek bieżący Spółki za okres od dnia 15.04.2019 roku do dnia 17.04.2019 roku będą mogły zostać rozdysponowane zgodnie z dyspozycją Banku.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2019 z dnia 13.03.2019 roku.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

15.04.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2019 Z DNIA 15.04.2019
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK SA

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 15.04.2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”).
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został przedłużony w wysokości 6 500 tys. PLN do dnia 15.06.2019 roku. Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2019 z dnia 25.03.2019 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15.04.2019 roku zawarł aneks do umowy o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B do łącznej kwoty 12.192.350,00 złotych zawartej pomiędzy Spółką a Alior Bank S.A. („Umowa o Limit”). Zgodnie z aneksem do Umowy o Limit okres wykorzystania limitu został ustalony do dnia 30.04.2019 roku. O zawarciu Umowy o Limit Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 11.07.2018 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 – MAR

 
 

 

29.03.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2019 Z DNIA 29.03.2019
WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE ZA 2018 ROK

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku:

 1. a) Przychody netto ze sprzedaży – 225 576 tys. zł
 2. b) Strata operacyjna – 12 742 tys. zł
 3. c) Strata netto – 11 778 tys. zł

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Spółka zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny aktywów  utworzyła odpisy aktualizacyjne aktywów trwałych i aktywów finansowych w wysokości
4 767 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), które mają wpływ na wynik finansowy.

Zarząd Krakchemia SA informuje również, że w dniu 29 marca 2019 r. przeprowadził testy na utratę wartości przejętej firmy Maximex Sp. z o.o. Spółka Maximex Sp. z o.o. była objęta akwizycją Spółki na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 7 sierpnia 2007 r., a następnie uległa połączeniu ze Spółką. Konieczność kontrolowania wartości firmy w czasie wynika z MSR 36. Test na utratę wartości został skonstruowany w oparciu o obroty ilościowe materiałem będącym podstawą działalności firmy tj. granulatem tworzyw sztucznych. Na skutek spadku obrotu ilościowego granulatów tworzyw sztucznych  w Spółce w 2018 roku poniżej wartości progowej określonej w teście na utratę wartości, powstała konieczność korekty wartości goodwill wynoszącej 6 101 tys. o 14% tj. proporcjonalnie do spadku obrotu ilościowego w stosunku do wartości progowej. W wyniku wykonanego testu dokonano odpisu aktualizacyjnego o wartości 1 239 tys. złotych.

Przedstawione powyżej wartości odpisów w łącznej kwocie 6 006 tys. zł mają charakter szacunkowy i mogą podlegać korektom. Ostateczne wartości odpisów zostaną przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.

Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki wyniku finansowego:

- są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta;

- zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania;

- powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych.

Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym (czyli 30 kwietnia 2019 r.) i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych finansowych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 

 

25.03.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2019 Z DNIA 25.03.2019 R.
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 25 marca 2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”).
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został przedłużony w wysokości 6 500 tys. PLN w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku.
Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 28.02.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 


 
 21.03.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2019 Z DNIA 21.03.2019
POWOŁANIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. na posiedzeniu w dniu 21.03.2019 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Spółki na nową kadencję, zgodnie z którą Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt. 1.1 Statutu Spółki postanawia, że Zarząd Spółki składać się będzie z dwóch osób. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu:

 • Pana Andrzeja Zdebskiego – Prezes Zarządu,
 • Pana Łukasz Adacha – Wiceprezes Zarządu.

 

Pan Andrzej Zdebski – Prezes Zarządu
Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Prezes Zarządu

Andrzej Zdebski – adwokat , menedżer , działacz samorządów gospodarczych. Prezes Zarządu Krakchemia S.A., Konsul Honorowy Republiki Chile w Krakowie, Radca IPH w Krakowie, Członek RN KCI SA i Cliffsidebrokers SA, członek Zarządu ISS. W przeszłości m.in. : asystent w KPMP UJ w Krakowie, wiceminister gospodarki i pracy , Prezes Zarządu PAIiIZ , dyrektor w sektorze bankowym, członek RN: BGK SA, BGŻ SA, Unimil SA, Zelmer SA, MPL Balice w Krakowie, wieloletni Prezydent IPH w Krakowie.

Pan Andrzej Zdebski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Łukasz Adach – Wiceprezes Zarządu
Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Wiceprezes Zarządu

Łukasz Adach posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE University of Navarra w Barcelonie.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobył pracując w bankach komercyjnych w Polsce i za granicą. Od dziesięciu lat zajmuje się świadczeniem usług doradczych z zakresu zarządzania, finansów i restrukturyzacji.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1097, certyfikat PRINCE-2. Biegle włada językiem polskim, angielskim, a także w stopniu podstawowym językiem niemieckim, rosyjskim i duńskim.

Pełni funkcję Prezesa Zarządu w ADAH Sp. z o.o. – spółce zajmującej się doradztwem biznesowym oraz Członka Rady Nadzorczej w Terravita Sp. z o.o., Poznań oraz Dent-a-Medical S.A., Kraków.

Pan Łukasz Adach nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

13.03.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2019 Z DNIA 13.03.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 13 marca 2019 roku podpisał aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2 marca 2004 roku („Umowa”) zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Zgodnie z aneksem do Umowy okres wykorzystania kredytu w zakresie kwoty 4 750 tys. PLN został przedłużony do dnia 14 kwietnia 2019 roku. Zmianie uległ również termin spłaty kredytu, który wydłużony został do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

O wcześniejszych zmianach Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2018 z dnia 3.12.2018 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

28.02.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2019 Z DNIA 28.02.2019 R.
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 28 lutego 2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”).
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został przedłużony w wysokości 6 500 tys. PLN w terminie do dnia 27 marca 2019 roku.
Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.

O zawarciu Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2017 z dnia 14.06.2017 roku, a o zmianach w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 11.07.2018 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 
 
27.02.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2019 Z DNIA 27.02.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ

Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 27 lutego 2019 roku Spółka podpisała aneks do umowy linii wielocelowej zawartej w dniu 15 marca 2018 roku („Umowa”) z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 15.03.2018 r., wydłużający czas trwania umowy do dnia 15.04.2019 r.
Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust.1  MAR

 

 

27.02.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2019 Z DNIA 27.02.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O LINIĘ FAKTORINGOWĄ Z PRAWEM REGRESU W OBROCIE KRAJOWYM

Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 27 lutego 2019 roku Spółka podpisała aneks do umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym zawartej w dniu 28 lutego 2017 roku („Umowa”) z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2017 z dnia 28.02.2017 r., a o zmianach w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 1.03.2018 roku,  wydłużający okres dostępności limitu do dnia 27.03.2019 r.
Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust.1  MAR

 

 

30.01.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2019 Z DNIA 30.01.2019
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2019 ROKU
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku: 

 1. Terminy przekazywania raportów kwartalnych: 
 2. za I kwartał 2019 roku – 29.05.2019 (środa)
 3. za III kwartał 2019 roku – 28.11.2019 (czwartek)  
 4. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku – 30.09.2019 (poniedziałek)  

III. Termin przekazania raportu rocznego za 2018 rok – 30.04.2019 (wtorek) 

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2019 roku zgodnie z zapisami § 79 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim