Krakchemia S.A

 7.01.2020

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2020 Z DNIA 7.01.2020
INFORMACJA O ROZWIĄZANIU UMOWY ANIMATORA EMITENTA

Zarząd Krakchemia S.A. ("Spółka") informuje, że umowa o świadczenie usług animatora emitenta zawarta z Alior Bank S.A. - Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie uległa rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR

 


 

 7.01.2020

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2020 Z DNIA 7.01.2020
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2019

Zarząd Krakchemia S.A. ("Spółka") niniejszym dokonuje korekty treści raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku opublikowanego przez Spółkę w dniu 28.11.2019 roku. Korekta zawiera uzupełnienie skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2019 roku o wybrane dane finansowe, tj. w sprawozdaniu z zysków i strat i innych całkowitych dochodów Spółka dodała  dane finansowe za bieżący kwartał ( III kwartał 2019) oraz za analogiczny okres roku poprzedniego; w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym Spółka ujęła  dane narastająco za pełne kwartały 2018 roku analogicznie do roku 2019; w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wystąpiła omyłka pisarska w nagłówku odnośnie trwania okresów za które przedstawione zostały dane finansowe.

W Informacji dodatkowej do raportu w punktach 11 oraz 20 Spółka poprawiła nieprawidłowe stwierdzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu uzupełniona treść raportu okresowego za III kwartał 2019 roku:

Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019

Informacja dodatkowa za III kwartał 2019

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych