Krakchemia S.A

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2018
Okres  od 1 stycznia do 31 grudnia 2018

w tys. PLN  w tys. EUR   
1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej  225 576 52 866
2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej  -14 078 -3 299
3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej  -15 225 -3 568
4 Zysk netto z działalności kontynuowanej  -12 861 -3 014
5 Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej  840 -197
6 Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej  3 126 733
7 Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej  -1 840 -431
8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie  446 105
9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)  9 000 000 9 000 000
10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)  -1,43 -0,33
11 Aktywa razem  104 501 24 303
12 Zobowiązania długoterminowe  1 334 310
13 Zobowiązania krótkoterminowe  48 731 11 333
14 Kapitał własny  54 436 12 660
15 Kapitał zakładowy  9 000 2 093
16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)  9 000 000 9 000 000
17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)  6,05 1,41
         
         
         
  Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2018 roku wyniósł: 1 EUR=4,2669 PLN, a za  12 miesięcy 2017 roku wyniósł: 1 EUR=4,2447 PLN.  
 
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
 
  Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2018 roku, który wynosił: 1 EUR=4,300 PLN, na 31.12.2017 który wynosił: 1 EUR=4,1709 PLN   
  Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.  

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA III KWARTAŁ 2018
Okres  od 1 stycznia do 30 września 2018

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

171 998

40 437

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

-4 103

-965

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

-5 012

-1 178

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

-4 151

-976

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-814

-191

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

3 484

819

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-1 457

-343

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

1 213

285

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

-0,46

-0,11

11

Aktywa razem

119 906

28 072

12

Zobowiązania długoterminowe

901

211

13

Zobowiązania krótkoterminowe

56 432

13 212

14

Kapitał własny

62 573

14 649

15

Kapitał zakładowy

9 000

2 107

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

6,95

1,63

 Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2018 roku wyniósł: 1 EUR=4,2535 PLN, a za  9 miesięcy 2017 roku wyniósł: 1 EUR=4,2566 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2018 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2714 PLN, na 31.12.2017 który wynosił: 1 EUR=4,1709 PLN oraz na 30.09.2017 roku który wynosił: 1 EUR=4, 3091 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018
Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

116 416

27 460

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

-3 782

-892

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

-4 339

-1 023

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

-3 595

-848

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-3 155

-744

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-861

-203

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-946

-223

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-4 962

-1 170

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

-0,40

-0,09

11

Aktywa razem

132 636

30 410

12

Zobowiązania długoterminowe

1 340

307

13

Zobowiązania krótkoterminowe

63 693

14 603

14

Kapitał własny

67 603

15 500

15

Kapitał zakładowy

9 000

2 063

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

7,51

1,72

 Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2018 roku wyniósł: 1 EUR=4,2395 PLN, a za  6 miesięcy 2017 roku wyniósł: 1 EUR=4,2474 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2018 roku, który wynosił: 1 EUR=4,3616 PLN oraz na 31.12.2017 który wynosił: 1 EUR=4,1709 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I KWARTAŁ 2018
Okres  od 1 stycznia do 31 marca 2018

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

56 081

13 422

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

-1 762

-422

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

-2 049

-490

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

-1 668

-399

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-4 471

-1 070

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-605

-145

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-411

-98

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-5 487

-1 313

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

-0,19

-0,04

11

Aktywa razem

130 022

30 895

12

Zobowiązania długoterminowe

3 587

852

13

Zobowiązania krótkoterminowe

56 557

13 439

14

Kapitał własny

69 878

16 604

15

Kapitał zakładowy

9 000

2 139

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

7,76

1,84

 Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2018 roku wyniósł: 1 EUR=4,1784 PLN, a za  3 miesiące 2017 roku wyniósł: 1 EUR=4,2891 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2018 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2085 PLN, na 31.12.2017 który wynosił: 1 EUR=4,1709 PLN oraz na 31.03.2017 roku który wynosił: 1 EUR=4, 2198 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.