Krakchemia S.A

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA I KWARTAŁ 2019
Okres  od 1 stycznia do 30 marca 2019

w tys. PLN  w tys. EUR   
1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej  52 864 12 300
2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej  -2 468 -574
3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej  -2 565 -597
4 Zysk netto z działalności kontynuowanej  -2 085 -485
5 Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej  1 430 333
6 Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej  -80 -19
7 Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej  -614 -143
8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie  736 171
9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)  9 000 000 9 000 000
10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)  -0,23 -0,05
11 Aktywa razem  113 931 26 488
12 Zobowiązania długoterminowe  7 437 1729
13 Zobowiązania krótkoterminowe  53 307 12 393
14 Kapitał własny  53 187 12 365
15 Kapitał zakładowy  9 000 2 092
16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)  9 000 000 9 000 000
17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)  5,91 1,37
         
         
         
  Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,2978 PLN, a za 3 miesiące 2018 roku wyniósł: 1 EUR=4,1784 PLN.
 
  Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.  
  Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2019 roku, który wynosił: 1 EUR=4,3013 PLN, na 31.12.2018 który wynosił: 1 EUR=4,3000 PLN oraz na 31.03.2018 roku który wynosił: 1 EUR=4,2085 PLN  
  Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.