Krakchemia S.A

5 stycznia 2021 r. Spółka otrzymała informację o podpisaniu w dniu 31.12.2020 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”).
5 stycznia 2021 r. Spółce doręczono wyrok z dnia 25 listopada 2020 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie („WSA”) oddalający skargę Spółki od decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r w sprawie zobowiązań podatkowych Spółki za rok 2015.
16 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 r. („Umowa”).
11 maja 2021 r. Spółka informowała, że w trakcie przygotowywania raportu okresowego za I kwartał 2021 roku stwierdziła wpływ skutków koronawirusa na wyniki Spółki, polegający na zwiększeniu wyniku finansowego. 
27 maja 2021 r. Spółka ogłosiła o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Powstania Listopadowego 14.
24 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., na którym podjęto min. uchwały w przedmiocie opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 oraz w przedmiocie zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A.
14 lipca 2021 roku Spółka otrzymała zawiadomienie datowane na dzień 14.07.2021 r. od Peter Gyllenhammar AB („PGAB”) dotyczące zmiany w ogólnej liczbie głosów.
26 października 2021 r Spółka dokonała transakcji sprzedaży instrumentów finansowych posiadanych przez Spółkę tj. akcji spółki publicznej VRG S.A. 
24 grudnia 2021 r. Spółka otrzymała informację o podpisaniu w dniu 24.12.2021 r. aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. z dnia 14.06.2017 r.