Krakchemia S.A

 

 

Struktura Akcjonariatu oraz liczby głosów na WZA Krakchemia S.A.

 

 

Stan na 21.09.2018

Akcjonariusze Liczba akcji i ich struktura w % Liczba głosów WZA i ich struktura w %
Jerzy Mazgaj 2 962 386 32,92% 2 962 386 32,92%
Peter Gyllenhammar AB 1 901 242 21,12% 1 901 242 21,12%
Andrzej Zdebski 1 060 000 11,78% 1 060 000 11,78%
Pozostali, posiadający poniżej 5% ogólnej liczby głosów  3 076 372 34,18% 3 076 372 34,18%
Ogólna liczba akcji spółki i głosów z nimi związanych 9 000 000 100,00% 9 000 000 100,00%

 

Zgodnie z informacjami dodatkowymi do skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2016 roku Alma Market S.A. (str.4) we wrześniu 2016 roku w wyniku sprzedaży znacznego pakietu akcji Krakchemia S.A. Alma Market S.A. utraciła kontrolę nad spółką Krakchemia S.A.

Kapitał założycielski: 5 000 000 akcji Serii A.

Od 2007 r. kapitał zakładowy wynosił 10 000 000 złotych i dzielił się na 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 złotych każda, w tym:
5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5000000;
5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 5000001 do 10000000.

Od 2013 w wyniku skupu akcji kapitał zakładowy Emitenta tworzy 9 000 000 akcji.
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.