Krakchemia S.A

 07.01.2021
RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2021 Z DNIA 7.01.2021
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2021 ROKU

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku: 

1. Terminy przekazywania raportów kwartalnych: 
     a) za I kwartał 2021 roku – 27.05.2021 (czwartek)
     b) za III kwartał 2021 roku – 25.11.2021 (czwartek)
2. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku – 30.09.2021 (czwartek) 
3. Termin przekazania raportu rocznego za 2020 rok – 29.04.2021 (czwartek) 

 Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2021 roku zgodnie z postanowieniami § 79 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 


 

 05.01.2021
RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2021 Z DNIA 05.01.2021 R.
ODDALENIE SKARGI ZŁOŻONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEZ WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE

 Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka"), w nawiązaniu do decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., informuje, że w dniu 5 stycznia 2021 r. Spółce doręczono wyrok z dnia 25 listopada 2020 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie („WSA”) oddalający skargę Spółki od wymienionej decyzji. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, bez uprzedniego zawiadomienia o nim Spółki.

Spółka, opierając się m.in. na stanowisku doradcy podatkowego, nie zgadza się z wyrokiem WSA. Spółka zamierza podjąć niezwłocznie dalsze czynności prawne celem obrony swojego stanowiska, wnosząc skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wykonalność decyzji została wstrzymana na mocy postanowienia z dnia 25 września 2020 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 5 października 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


 

 05.01.2021
RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2021 Z DNIA 05.01.2021
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK S.A.

  Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 05.01.2021 r. otrzymał informację o  podpisaniu w dniu 31.12.2020 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”). Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 5.147.488,11 PLN (słownie: pięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych jedenaście groszy). Zgodnie z aneksem zmianie ulega dzień ostatecznej spłaty kredytu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Spłata kapitału kredytu nastąpi w trzynastu  (13) miesięcznych ratach, płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 31 grudnia 2020 r.. Pierwsza rata w kwocie 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Jedenaście kolejnych rat w kwocie 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Ostatnia, trzynasta, rata będzie ratą wyrównująco – rozliczeniową.

 O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 6 marca 2020 roku, raporcie bieżącym nr 33/2019 z dnia 26.09.2019 roku, w raporcie bieżącym 30/2019 z dnia 29.07.2019 roku, w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku, w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 23.04.2019 roku, raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 15 maja 2019 roku oraz w raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 28.06.2019 roku.

 Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR