Krakchemia S.A

24.12.2021
RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2021 Z DNIA 24.12. 2021 R.

ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK S.A.
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 24.12.2021 r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 24.12.2021 r. aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. z dnia 14.06.2017 r. („Umowa Kredytowa”). Saldo kwoty głównej kredytu wynosi obecnie 4.200.000,00 PLN. Zgodnie z aneksem zmianie ulega dzień ostatecznej spłaty kredytu na 31 grudnia 2023 roku. O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 33/2019 z dnia 26.09.2019 r., 30/2019 z dnia 29.07.2019 r., nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 r., nr 13/2019 z dnia 23.04.2019 r. nr 15/2019 z dnia 15.05.2019 r. oraz nr 26/2019 z dnia 28.06.2019 r. oraz nr 4/2020 z dnia 20.02.2020 r. oraz nr 1/2021 z dnia 5.01.2021 r.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24.12.2021 r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 24.12.2021 r. aneksu do umowy o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B zawartej pomiędzy Spółką a Alior Bank S.A. (”Umowa o Limit”). Zgodnie z aneksem do Umowy o Limit, dla kwoty limitu w wysokości 7.420.268,00 złotych dzień ostatecznej spłaty został ustalony na dzień 31.03.2023 r. O wcześniejszych zmianach Umowy o Limit Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 29.07.2019 r., nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 r., nr 15/2019 z dnia 15 maja 2019 r., nr 33/2019 z dnia 26.09.2019 r. oraz nr 4/2020 z dnia 20.02.2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne

 

26.10.2021
RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2021 Z DNIA 26.10.2021

SPRZEDAŻ PRZEZ SPÓŁKĘ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), informuje o dokonaniu w dniu 26 października 2021 r. transakcji sprzedaży instrumentów finansowych posiadanych przez Spółkę tj. akcji spółki publicznej VRG S.A. Łączna wartość transakcji wyniosła 3.450.000,- złotych.

Wpływy z transakcji Spółka przeznaczyła min. na przedterminową spłatę wobec mBank S.A kredytu w rachunku bieżącym  z umowy kredytowej zawartej w dniu 2.03.2004 r., o którym Spółka informowała min. w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 16.04.2021.r. oraz w raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 1.10.2020 r., w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 29.06 2020 r., w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 31 .03 2020 r., raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 25.09.2019 r. oraz raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 26.07.2019.

Wynikiem spłaty w/w. kredytu będzie wygaśnięcie zobowiązań Spółki z tego tytułu przed pierwotnie uzgodnionym terminem.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

15.07.2021
RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2021 Z DNIA 15.07.2021

ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14.07.2021 r. otrzymał zawiadomienie datowane na dzień 14.07.2021 r. od Peter Gyllenhammar AB („PGAB”) dotyczące zmiany w ogólnej liczbie głosów. Informacja została przekazana Spółce na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji sprzedaży akcji Spółki na GPW,  przeprowadzonej w dniu 12.07.2021 r.

 Przed transakcją sprzedaży PGAB posiadał 1 807 696 akcje Spółki, które stanowiły 20,09 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do wykonywania 1 807 696  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 20,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 Po transakcji sprzedaży PGAB posiadał 1 795 476  akcje Spółki, które stanowią 19,95 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 1 795 476  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,95 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 W perspektywie kolejnych 12 miesięcy PGAB nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej.

 Ponadto PGAB informuje, że: (i) nie istnieją żadne podmioty zależne od PGAB, które posiadałyby akcje Spółki; (ii) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy oraz (iii) nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących akcji Spółki.

 Treść zawiadomienia w Pismo Akcjonariusza.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

24.06.2021
Raport bieżący numer 8/2021 z dnia 24.06.2021 r.

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 24.06.2021 R. 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 24.06.2021 r. podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Panią Katarzynę Ishikawę.

 W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny system liczenia głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.                            

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

 W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzą:

  1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 45.642.136,58 złotych;
  2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 5.780.908,66 złotych;
  3. Rachunek z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 2.882.619,90 złotych;
  4. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31  grudnia  2020  roku,  wykazujące  zmniejszenie  kapitału  własnego  o  kwotę 6.770.158,51 złotych;
  5. Noty do sprawozdania finansowego.

 W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                            

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

 W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 5.780.908,66 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

 W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                          

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.220.423 głosy ważne z  3.220.423 akcji stanowiących 35,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.220.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Adachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.318.037 głosów ważnych z 1.318.037 akcji stanowiących 14,64% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.318.037 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.        

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                          

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Wacławowi Andruszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Hajbosowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                      

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 za okres od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wyraża pozytywną opinię dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.

 W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

 UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. przyjętej przez Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.:

 Pkt. III.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Członkowie Zarządu Spółki zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub powołania. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki obejmuje wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość ustalana jest w formie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, a także zmiennie składniki wynagrodzenia w postaci premii motywacyjnych, a także programów opartych na akcjach Spółki. Ponadto Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, w tym koszty używania przez Członków Zarządu samochodów służbowych.

 Z Członkami Zarządu Spółki mogą być zawierane umowy o pracę lub/i Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje na podstawie powołania.”;

 W Pkt. III.2.1. pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie  Stałe Członka Zarządu określane jest w Umowie o pracę zawartej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej lub/i uchwale Rady Nadzorczej dotyczącej powołania.”;

 W Pkt. III.2.2 dodaje się punkt 11, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z tytułu stosunku pracy lub powołania.”;

 Pkt. III.2.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Członkom Zarządu mogą być przyznane odprawy na wypadek rozwiązania umów o pracę lub zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie w kwocie nie wyższej niż 12 miesięczne wynagrodzenie stałe oraz w razie zawarcia umów o zakazie konkurencji odszkodowania za okres obowiązywania zakazów konkurencji. Umowy o zakazie konkurencji mogą być jednostronnie wypowiedziane przez Spółkę.

 Spółka pokrywa koszty świadczeń z tytułu zawartej przez Spółkę umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.

 Członkom Zarządu przysługują świadczenia dodatkowe w postaci zwrotu wydatków i kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pełnieniem funkcji.”.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.423 głosy ważne z 4.280.423 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

24.06.2021
RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2021 Z DNIA 24.06.2021 r.

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2021r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku:

Jerzy Mazgaj – posiadał 2 962 386 głosów, stanowiących 69,21 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 32,92 % ogólnej liczby głosów.

Andrzej Zdebski – posiadał 1 060 000 głosów, stanowiących 24,76 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 11,78 % ogólnej liczby głosów.

IPOPEMA 2 FIZ Aktywów z siedzibą w Warszawie – posiadała 258 037 -  głosów, stanowiących 6,03 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 2,87 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

27.05.2021
Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Powstania Listopadowego 14.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 czerwca 2021 roku, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.krakchemia.com.pl.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

11.05.2021
RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2021 Z DNIA 11.05.2021 R.
Informacja na temat wpływu skutków koronawirusa na wyniki Emitenta

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w trakcie przygotowywania raportu okresowego za I kwartał 2021 roku stwierdził wpływ skutków koronawirusa na wyniki Spółki, tj. stwierdzono zwiększenie wyniku finansowego.

Wstępne dane pokazują, że przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 34 mln zł, Spółka szacuje osiągnięcie zysku netto w wysokości ok. 2,46 mln zł.

Powyższy wynik był rezultatem nietypowych dla branży zaburzeń dostępności surowców spowodowanych wpływem skutków koronawirusa. Utrudniony w związku z tym dostęp do towarów, powodował dynamiczne zmiany cen. W efekcie wpłynęło to wzrost wyniku netto Spółki, który z wysokim prawdopodobieństwem może nie być powtórzony w kolejnych kwartałach bieżącego roku.

Spółka zastrzega, że prace nad raportem okresowym nie są zamknięte w związku z czym powyższe dane mają charakter szacunkowy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 

16.04.2021
RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2021 Z DNIA 16.04.2021 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 16.04.2021 r. otrzymała z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 r. („Umowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy termin spłaty kredytu został wydłużony do dnia 31.12.2021 r.

Zmianie uległy również kwoty kredytu w rachunku bieżącym oraz okresy wykorzystania kredytu: (i) 2.390.000,00 PLN od dnia 15.04.2021 r. do dnia 29.04.2021 r.,  (ii) 2.340.000,00 PLN od dnia 30.04.2021 r. do dnia 31.05.2021 r., (iii) 2.290.000,00 PLN od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r., (iv) 2.240.000,00 PLN od dnia 01.07.2021 r. do dnia 29.07.2021 r., (v) 2.190.000,00 PLN  od dnia 30.07.2021 r. do dnia do dnia 31.08.2021 r., (vi) 2.140.000,00 PLN od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r., (vii) 2.090.000,00 PLN od dnia 01.10.2021 r. do dnia 28.10.2021 r., (viii) 2.040.000,00 PLN od dnia 29.10.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. , (ix) 1.990.000,00 PLN od dnia 01.12.2021 do dnia 31.12.2021 r.       

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 1.10.2020 r., w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 29.06 2020 r., w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 31 .03 2020 r., raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 25.09.2019 r. oraz raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 26.07.2019 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 07.01.2021
RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2021 Z DNIA 7.01.2021
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2021 ROKU

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku: 

1. Terminy przekazywania raportów kwartalnych: 
     a) za I kwartał 2021 roku – 27.05.2021 (czwartek)
     b) za III kwartał 2021 roku – 25.11.2021 (czwartek)
2. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku – 30.09.2021 (czwartek) 
3. Termin przekazania raportu rocznego za 2020 rok – 29.04.2021 (czwartek) 

 Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2021 roku zgodnie z postanowieniami § 79 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 


 

 05.01.2021
RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2021 Z DNIA 05.01.2021 R.
ODDALENIE SKARGI ZŁOŻONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEZ WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE

 Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka"), w nawiązaniu do decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., informuje, że w dniu 5 stycznia 2021 r. Spółce doręczono wyrok z dnia 25 listopada 2020 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie („WSA”) oddalający skargę Spółki od wymienionej decyzji. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, bez uprzedniego zawiadomienia o nim Spółki.

Spółka, opierając się m.in. na stanowisku doradcy podatkowego, nie zgadza się z wyrokiem WSA. Spółka zamierza podjąć niezwłocznie dalsze czynności prawne celem obrony swojego stanowiska, wnosząc skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wykonalność decyzji została wstrzymana na mocy postanowienia z dnia 25 września 2020 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 5 października 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


 

 05.01.2021
RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2021 Z DNIA 05.01.2021
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK S.A.

  Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 05.01.2021 r. otrzymał informację o  podpisaniu w dniu 31.12.2020 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”). Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 5.147.488,11 PLN (słownie: pięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych jedenaście groszy). Zgodnie z aneksem zmianie ulega dzień ostatecznej spłaty kredytu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Spłata kapitału kredytu nastąpi w trzynastu  (13) miesięcznych ratach, płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 31 grudnia 2020 r.. Pierwsza rata w kwocie 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Jedenaście kolejnych rat w kwocie 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Ostatnia, trzynasta, rata będzie ratą wyrównująco – rozliczeniową.

 O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 6 marca 2020 roku, raporcie bieżącym nr 33/2019 z dnia 26.09.2019 roku, w raporcie bieżącym 30/2019 z dnia 29.07.2019 roku, w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku, w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 23.04.2019 roku, raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 15 maja 2019 roku oraz w raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 28.06.2019 roku.

 Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR