Krakchemia S.A

16.04.2021
RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2021 Z DNIA 16.04.2021 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 16.04.2021 r. otrzymała z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 r. („Umowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy termin spłaty kredytu został wydłużony do dnia 31.12.2021 r.

Zmianie uległy również kwoty kredytu w rachunku bieżącym oraz okresy wykorzystania kredytu: (i) 2.390.000,00 PLN od dnia 15.04.2021 r. do dnia 29.04.2021 r.,  (ii) 2.340.000,00 PLN od dnia 30.04.2021 r. do dnia 31.05.2021 r., (iii) 2.290.000,00 PLN od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r., (iv) 2.240.000,00 PLN od dnia 01.07.2021 r. do dnia 29.07.2021 r., (v) 2.190.000,00 PLN  od dnia 30.07.2021 r. do dnia do dnia 31.08.2021 r., (vi) 2.140.000,00 PLN od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r., (vii) 2.090.000,00 PLN od dnia 01.10.2021 r. do dnia 28.10.2021 r., (viii) 2.040.000,00 PLN od dnia 29.10.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. , (ix) 1.990.000,00 PLN od dnia 01.12.2021 do dnia 31.12.2021 r.       

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 1.10.2020 r., w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 29.06 2020 r., w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 31 .03 2020 r., raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 25.09.2019 r. oraz raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 26.07.2019 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 07.01.2021
RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2021 Z DNIA 7.01.2021
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2021 ROKU

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku: 

1. Terminy przekazywania raportów kwartalnych: 
     a) za I kwartał 2021 roku – 27.05.2021 (czwartek)
     b) za III kwartał 2021 roku – 25.11.2021 (czwartek)
2. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku – 30.09.2021 (czwartek) 
3. Termin przekazania raportu rocznego za 2020 rok – 29.04.2021 (czwartek) 

 Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2021 roku zgodnie z postanowieniami § 79 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 


 

 05.01.2021
RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2021 Z DNIA 05.01.2021 R.
ODDALENIE SKARGI ZŁOŻONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEZ WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE

 Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka"), w nawiązaniu do decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., informuje, że w dniu 5 stycznia 2021 r. Spółce doręczono wyrok z dnia 25 listopada 2020 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie („WSA”) oddalający skargę Spółki od wymienionej decyzji. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, bez uprzedniego zawiadomienia o nim Spółki.

Spółka, opierając się m.in. na stanowisku doradcy podatkowego, nie zgadza się z wyrokiem WSA. Spółka zamierza podjąć niezwłocznie dalsze czynności prawne celem obrony swojego stanowiska, wnosząc skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wykonalność decyzji została wstrzymana na mocy postanowienia z dnia 25 września 2020 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 5 października 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


 

 05.01.2021
RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2021 Z DNIA 05.01.2021
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK S.A.

  Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 05.01.2021 r. otrzymał informację o  podpisaniu w dniu 31.12.2020 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”). Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 5.147.488,11 PLN (słownie: pięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych jedenaście groszy). Zgodnie z aneksem zmianie ulega dzień ostatecznej spłaty kredytu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Spłata kapitału kredytu nastąpi w trzynastu  (13) miesięcznych ratach, płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 31 grudnia 2020 r.. Pierwsza rata w kwocie 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Jedenaście kolejnych rat w kwocie 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Ostatnia, trzynasta, rata będzie ratą wyrównująco – rozliczeniową.

 O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 6 marca 2020 roku, raporcie bieżącym nr 33/2019 z dnia 26.09.2019 roku, w raporcie bieżącym 30/2019 z dnia 29.07.2019 roku, w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku, w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 23.04.2019 roku, raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 15 maja 2019 roku oraz w raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 28.06.2019 roku.

 Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR