Krakchemia S.A


Uprawnione władze Spółki nie podjęły decyzji co do planowanej dywidendy. W okresie ostatnich 5 lat obrotowych, Spółka wypłaciła dywidendę z zysku przypadającego do podziału za rok obrotowy 2011. Decyzję w tej sprawie podjęło zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 10 kwietnia 2012 r. Na moc uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 19 z dnia 10 kwietnia 2012 r. część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011, wynoszącą 3.500.000,00 złotych przeznaczono do podziału między akcjonariuszy. Dywidenda wynosiła 0,35 złotych na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 29 czerwca 2012 r. Termin wypłaty dywidendy ustalony był na dzień 13 lipca 2012 r.”