Krakchemia S.A

Akcje serii B

Prospekt Emisyjny

Przedmiotem Oferty Publicznej objętej Prospektem Emisyjnym KRAKCHEMIA S.A. było 5.000.000 Akcji Serii B – akcji zwykłych na okaziciela, emitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku.

Akcje Serii B były oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Oferującym był Dom Maklerski Capital Partners S.A.

Prospekt Emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 lipca 2007 roku. Aneksy nr 1, 2 oraz 3 do prospektu emisyjnego zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego odpowiednio 13 sierpnia, 29 sierpnia oraz 12 września 2007 r.

Ustalenie ceny emisyjnej Akcji

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. uchwałą z dnia 6 sierpnia 2007r. podjętą na podstawie wyników budowania Księgi Popytu ustalił cenę emisyjną Akcji Oferowanych, będących przedmiotem publicznej oferty – 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Cena emisyjna dla Akcji Oferowanych została ustalona na  7,00 PLN za jedną akcję.

Rejestracja Akcji w KDPW

W dniu 7 sierpnia 2007 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął uchwałę nr 575/07, w której przyznał Spółce KRAKCHEMIA S.A. status uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz zarejestrował:

5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

do 5.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B,

do 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wszystkie wymienione powyżej papiery wartościowe zostały przyjęte do depozytu papierów wartościowych z zastrzeżeniem warunków przewidzianych we wspomnianej uchwale.

Zapisy i przydział Akcji

Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej: 7-14 sierpnia 2007 r.

Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej: 7-14 sierpnia 2007 r.

Przyjmowanie zapisów w Transzy zarezerwowanej dla udziałowca Maximex Sp. z o.o.: 7-14 sierpnia 2007 r.

Data przydziału papierów wartościowych – 17sierpnia 2007 r.

Dopuszczenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 626/2007 z dnia 20 sierpnia 2007r. dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym :

 

1)  następujące akcje zwykłe na okaziciela o wartości 1 zł (jeden złoty) każda:

               a) 5 000 000 akcji serii A
               b) 5 000 000 akcji serii B

 

2) 5 000 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w pkt 1 nastąpiło pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B.

Rejestracja praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B w KDPW

W dniu 22 sierpnia 2007r. nastąpiła rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych w KDPW:

Emitent:                                KRAKCHEMIA S.A.

Kod ISIN:                              PLKRKCH00027

Liczba zarejestrowanych PDA:   5.000.000

Nazwa indywidualna:               PDA KCH

Uchwała Zarządu KDPW S.A.:     Nr 575/07 z dnia 6.08.2007 r.

Wprowadzenie praw do akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 634/2007 z dnia 22 sierpnia 2007r., Zarząd Giełdy postanowił :

 

1) wprowadzić z dniem 23 sierpnia 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku
     podstawowym 5.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 1zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRKCH00027”,

2)  określić dzień pierwszego notowania praw do akcji Spółki, o których mowa w pkt 1) na dzień 23 sierpnia 2007 r.,

notować prawa do akcji Spółki, o których mowa w pkt 1) w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą KRAKCHEM-PDA i oznaczeniem „KCHA”

Podwyższenie kapitału zakładowego.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu  24.09.2007 r. dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 5 000 000 PLN do kwoty 10 000 000 PLN w drodze emisji 5 000 000 Akcji serii B.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu po podwyższeniu kapitału zakładowego wynosi 10 000 000.

Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ostatni dzień notowania praw do akcji.

Dzień 5 października 2007 r. na mocy uchwały nr 774/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie był ostatnim dniem notowania 5 000 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRKCH00027 ”.

Wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego.

Uchwałą nr o 773/2007 z dnia 2.10.2007 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu z dniem 8 października 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1zł każda:

a)  5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów
      Wartościowych kodem „PLKRKCH00019”,

b)   5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

 

Wprowadzenie do obrotu giełdowego powyższych akcji nastąpiło pod warunkiem dokonania w dniu 8 października 2007 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji akcji serii B oraz oznaczenia ich kodem „PLKRKCH00019”.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 776/2007 z dnia 3 października 2007 r., notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki KRAKCHEMIA S.A. oznaczonych powyższym kodem, będą się odbywały w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRAKCHEM” i oznaczeniem „KCH”.

Rejestracja papierów wartościowych w KDPW.

 

W dniu 8 października 2007 r. nastąpiła rejestracja w KDPW następujących papierów wartościowych:

Emitent:                                               KRAKCHEMIA S.A.

Kod ISIN :                                             PLKRKCH00019

Liczba zarejestrowanych p.w.:                5 000 000 akcji

Uchwała Zarządu KDPW S.A.                Nr 575/07 z dnia 06.08.2007 r.

Łączna liczba p.w. po rejestracji:            10 000 000 akcji

 

Upoważnienie do nabywania akcji własnych spółki

 

W dniu 03 marca 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę upoważniającą zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki - zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu ich umorzenia. Upoważnienie obejmuje okres od dnia 4.03.2009r. do dnia 30.06.2010r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

W ramach niniejszego upoważnienia Zarząd nie nabył akcji własnych Spółki.W dniu 16.04.2013r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. podjęto uchwałę nr 24, na podstawie której 16 maja 2013r. rozpoczął się skup akcji. W dniu 29 maja 2013 r. Spółka nabyła w drodze zakupu 1.000.000 (słownie: jeden milion) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. Nabycie nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w wyniku Oferty zakupu akcji Krakchemii S.A. skierowanej przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy w dniu 13 maja 2013 r.
Akcje zostały nabyte w celu umorzenia.
Cena zakupu nabywanych akcji wynosiła 10,20 zł (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia groszy) za jedną akcję. Ogólna wartość świadczeń za nabyte akcji wyniosła 10.200.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych).
Łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży wyniosła 9.318.446 (dziewięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć).
Stopa redukcji wyniosła 89,2686%.
W dniu 16.07.2013r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 5 Statutu Spółki, umarzyło część akcji Spółki, tj. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLKRKCH00019. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęto również uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych do kwoty 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych.
W dniu 10.12.2013 r. wpłynęła do Spółki informacja o rejestracji przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Krakchemia S.A., które nastąpiło w związku z umorzeniem akcji Spółki, a w wyniku tego również rejestracji zmiany statutu Spółki.