Krakchemia S.A

Administrator danych. KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Powstania Listopadowego 14,  30-298 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000217348, REGON: 357220430, NIP: 9451923562, kapitał zakładowy 9,000,000 zł, w całości opłacony

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email IOD@krakchemia.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora) z dopiskiem „IOD”

 

Źródło Danych: dane zostały ujawnione przez podmiot dla którego Pan/Pani wykonuje czynności w ramach współpracy z Krakchemia S.A.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania. Dane będą przetwarzane w celu (1) zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, (2) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Pani/Pana mocodawcą umową / świadczonymi usługami  – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

 

Okres przez który dane będą przechowywane. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

 

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w związku  realizacją usprawiedliwionego celu Administratora danych ubezpieczyciele transakcji, firmy faktoringowe lub wywiadownie gospodarcze. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

Przekazywanie danych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 

Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych przedstawiciela strony Umowy, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.