Krakchemia S.A

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2007

 

    w tys. PLN w tys. EUR

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

279 334

73 960

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

4 416

1 169

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

3 516

931

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

2 819

746

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-22 308

-5 907

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-11 714

-3 102

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

20 523

5 434

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-13 499

-3 574

 

 

 

 

9

Aktywa razem

105 568

29 472

10

Zobowiązania długoterminowe

594

166

11

Zobowiązania krótkoterminowe

58 734

16 397

12

Kapitał własny

36 240

10 117

13

Kapitał zakładowy

10 000

2 792

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

6 356 164

6 356 164

15

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,44

0,12

16

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

5,70

1,59

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 2007 roku wyniósł: 1 EUR=3,7768 PLN.

Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2007 roku, który wynosił: 1 EUR=3,582 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.


DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2007

 

    w tys. PLN w tys. EUR

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

263 533

69 777

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

3 016

799

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

2 235

592

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

1 773

469

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-16 711

-4 425

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-13 608

-3 603

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

20 626

5 461

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-9 693

-2 566

 

 

 

 

9

Aktywa razem

97 397

27 191

10

Zobowiązania długoterminowe

412

115

11

Zobowiązania krótkoterminowe

51 790

14 458

12

Kapitał własny

35 195

9 826

13

Kapitał zakładowy

10 000

2 792

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

6 356 164

6 356 164

15

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,28

0,07

16

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

5,54

1,55

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 2007 roku wyniósł: 1 EUR=3,7768 PLN.

Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2007 roku, który wynosił: 1 EUR=3,582 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. 


DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA III KWARTAŁY 2007

Okres od 1 stycznia do 30 września 2007

    w tys. PLN w tys. EUR

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

206 668

53 941

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

2 586

675

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

1 849

483

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

1 480

386

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-3 620

-945

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-11 897

-3 105

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

30 725

8 019

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

15 208

3 969

 

 

 

 

9

Aktywa razem

133 347

35 300

10

Zobowiązania długoterminowe

364

96

11

Zobowiązania krótkoterminowe

88 081

23 317

12

Kapitał własny

34 902

9 239

13

Kapitał zakładowy

10 000

2 647

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

5 095 890

5 095 890

15

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,29

0,08

16

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

6,85

1,81

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za III kwartały 2007 roku wyniósł:
1 EUR=3,8314 PLN.

Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2007 roku, który wynosił: 1 EUR=3,7775 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.


DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA III KWARTAŁY 2007

Okres od 1 stycznia do 30 września 2007

    w tys. PLN w tys. EUR

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

197 012

51 420

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

2 447

639

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

1 750

457

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

1 401

366

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

2 870

749

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-11 811

-3 083

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

43 522

11 359

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

34 581

9 026

 

 

 

 

9

Aktywa razem

118 888

31 473

10

Zobowiązania długoterminowe

323

86

11

Zobowiązania krótkoterminowe

73 742

19 521

12

Kapitał własny

34 823

9 219

13

Kapitał zakładowy

10 000

2 647

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

5 095 890

5 095 890

15

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,27

0,07

16

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

6,83

1,81

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za III kwartały 2007 roku wyniósł:
1 EUR=3,8314 PLN,

Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2007 roku, który wynosił: 1 EUR=3,7775 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.