Krakchemia S.A

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA III KWARTAŁY 2008

Okres od 1 stycznia do 30 września 2008

  w tys. PLNw tys. EUR

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

243 672

71 151

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

3 306

965

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

2 482

725

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

1 974

576

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-1 662

-485

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-316

-92

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-1 376

-402

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-3 354

-979

 

 

 

 

9

Aktywa razem

114 100

33 477

10

Zobowiązania długoterminowe

15 010

4 404

11

Zobowiązania krótkoterminowe

50 875

14 927

12

Kapitał własny

48 215

14 146

13

Kapitał zakładowy

10 000

2 934

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

15

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,20

0,06

16

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

4,82

1,41

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za III kwartały 2008 roku wyniósł:
1 EUR=3,4247 PLN.

Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2008 roku, który wynosił: 1 EUR=3,4083 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 


 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2008

Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008

  w tys. PLNw tys. EUR

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

165 123

47 482

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

1 948

560

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

1 461

420

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

1 161

334

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-2 702

-777

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-314

-90

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-860

-247

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-3 876

-1 115

 

 

 

 

9

Aktywa razem

123 840

36 921

10

Zobowiązania długoterminowe

638

190

11

Zobowiązania krótkoterminowe

75 800

22 599

12

Kapitał własny

47 402

14 132

13

Kapitał zakładowy

10 000

2 981

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

15

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,12

0,03

16

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

4,74

1,41

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za I półrocze 2008 roku wyniósł:
1 EUR=3,4776 PLN.

Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2008 roku, który wynosił: 1 EUR=3,3542 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 


 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2008

Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008

  w tys. PLNw tys. EUR

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

155 752

44 787

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

1 767

508

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

1 309

376

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

1 041

299

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-4 906

-1 411

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

1 468

422

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-710

-204

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-4 148

-1 193

 

 

 

 

9

Aktywa razem

116 043

34 596

10

Zobowiązania długoterminowe

423

126

11

Zobowiązania krótkoterminowe

69 384

20 686

12

Kapitał własny

46 236

13 785

13

Kapitał zakładowy

10 000

2 981

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

15

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,10

0,03

16

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

4,62

1,38

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za I półrocze 2008 roku wyniósł:
1 EUR=3,4776 PLN.

Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2008 roku, który wynosił: 1 EUR=3,3542 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

 


 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I KWARTAŁ 2008

Okres od 1 stycznia do 31 marca 2008

  w tys. PLNw tys. EUR

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

83 856

23 572

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

1 246

350

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

956

269

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

766

215

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-2 486

-699

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-1 678

-472

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-349

-98

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-20 945

-5 888

 

 

 

 

9

Aktywa razem

118 351

33 567

10

Zobowiązania długoterminowe

614

174

11

Zobowiązania krótkoterminowe

70 733

20 062

12

Kapitał własny

47 004

13 331

13

Kapitał zakładowy

10 000

2 836

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

15

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,08

0,02

16

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

4,70

1,33

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za I kwartał 2008 roku wyniósł:
1 EUR=3,5574 PLN.

Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2008 roku, który wynosił: 1 EUR=3,5258 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

 


 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I KWARTAŁ 2008

Okres  od 1 stycznia do 31 marca 2008

 

  w tys. PLNw tys. EUR

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

77 100

21 673

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

1 042

293

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

839

236

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

673

189

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-4 478

-1 259

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

80

22

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-276

-78

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-17 300

-4 863

 

 

 

 

9

Aktywa razem

109 555

31 072

10

Zobowiązania długoterminowe

428

121

11

Zobowiązania krótkoterminowe

63 261

17 942

12

Kapitał własny

45 866

13 009

13

Kapitał zakładowy

10 000

2 836

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

15

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,07

0,02

16

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

4,59

1,30

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za I kwartał 2008 roku wyniósł:
1 EUR=3,5574 PLN.

Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2008 roku, który wynosił: 1 EUR=3,5258 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.