Krakchemia S.A

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010

Okres  od 1 stycznia do 31 grudnia 2010

 

 

  

 w tys. PLNw tys. EUR

1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

390 441

97 504

2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

7 383

1 844

3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

6 484

1 619

4 Zysk netto z działalności kontynuowanej

5 118

1 278

5 Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-8 446

-2 109

6 Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-1 754

-438

7 Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

15 259

3 811

8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

5 059

1 263

9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję  (w PLN/w EUR)

0,51

0,13

11 Aktywa razem

152 713

38 561

12 Zobowiązania długoterminowe

18 427

4 653

13 Zobowiązania krótkoterminowe

78 342

19 782

14 Kapitał własny

55 944

14 126

15 Kapitał zakładowy

10 000

2 525

16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

17 Wartość księgowa na 1 akcję (w PLN / w EUR)

5,59

1,41

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 2010 rok wyniósł: 1 EUR=4,0044 PLN, a za 2009 rok wyniósł: 1 EUR=4,3406 PLN.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2010 roku, który wynosił: 1 EUR=3,9603 PLN i na 31.12.2009 roku który wynosił: 1 EUR=4,1082 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

 

 


 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA III KWARTAŁ 2010

Okres  od 1 stycznia do 30 września 2010

 

 

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

279 303

69 779

2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

4 216

1 053

3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

3 586

896

4 Zysk netto z działalności kontynuowanej

2 847

711

5 Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-2 510

-627

6 Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-362

-90

7 Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-1 182

-295

8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-4 054

-1 013

9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

 10 000 000

10 000 000

10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w PLN/w EUR)

0,28

0,07

11 Aktywa razem

140 443

35 225

12 Zobowiązania długoterminowe

1 591

399

13 Zobowiązania krótkoterminowe

85 196

21 368

14 Kapitał własny

53 656

13 458

15 Kapitał zakładowy

10 000

2 508

16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

 

 

 

Pozycje od 1 do 8 (sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2010 roku wyniósł: 1 EUR=4,0027 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej

w okresie / średnia ważona liczb liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (sprawozdania z sytuacji finansowej) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2010 roku, który wynosił: 1 .2010 EUR=3,987 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 


 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2010

Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

175 317

43 783

2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

3 027

756

3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

2 650

662

4 Zysk netto z działalności kontynuowanej

2 094

523

5 Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-4 644

-1 160

6 Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-447

-112

7 Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-803

-201

8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rach. bieżącym w okresie

-5 894

-1 472

9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

 10 000 000

10 Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł/w EUR)

0,21

0,05

11 Aktywa razem

139 160

33 567

12 Zobowiązania długoterminowe

1 623

391

13 Zobowiązania krótkoterminowe

84 673

20 424

14 Kapitał własny

52 864

12 751

15 Kapitał zakładowy

10 000

2 412

16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

17 Wartość księgowa na 1 akcję (w PLN /w EUR)

5,29

1,28

 

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią

arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za I półrocze 2010 roku wyniósł: 1 EUR=4,0042 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej

w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2010 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1458 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / śr średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 


 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I KWARTAŁ 2010

Okres  od 1 stycznia do 31 marca 2010

 

 

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

82 995

20 922

2 Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

1 541

388

3 Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

1 391

351

4 Zysk netto z działalności kontynuowanej

1 108

279

5 Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-1 707

-430

6 Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

30

8

7 Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-304

-77

8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rach. bieżącym w okresie

-1 981

-49

9 Aktywa razem

127 571

33 031

10 Zobowiązania długoterminowe

1 201

311 292

11 Zobowiązania krótkoterminowe

74 347

19 250

12 Kapitał własny

52 023

13 470

13 Kapitał zakładowy

10 000

2 589

14 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

15 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

5,20

1,35

 

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią

arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za I kwartał 2010 roku wyniósł: 1 EUR=3,9669 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej

w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 9 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2010 roku, który wynosił: 1 EUR=3,8622 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.