Krakchemia S.A

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2013

Okres  od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

583 091

138 469

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

10 006

2 376

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

11 160

2 650

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

9 007

2 139

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

15 126

3 592

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-332

-79

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

3 830

910

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

18 624

4 423

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 564 382

9 564 382

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,94

0,22

11

Aktywa razem

190 896

46 030

12

Zobowiązania długoterminowe

22 631

5 457

13

Zobowiązania krótkoterminowe

99 883

24 084

14

Kapitał własny

68 382

16 489

15

Kapitał zakładowy

9 000

2 170

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 564 382

9 564 382

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

7,15

1,72

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2013 roku wyniósł: 1 EUR=4,2110 PLN, a za  12 miesięcy 2012 roku wyniósł: 1 EUR=4,1736 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2013 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1472 PLN, na 31.12.2012 który wynosił: 1 EUR=4,0882 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA III KWARTAŁ 2013

Okres  od 1 stycznia do 30 września 2013

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

436 566

103 375

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

6 328

1 498

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

7 857

1 860

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

6 351

1 504 

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

14 960

3 542

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-244

-58

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

4 518

1 070

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

19 234

 

4 554

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 754 578

9 754 578

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,65

0,15

11

Aktywa razem

178 883

42 427

12

Zobowiązania długoterminowe

22 891

5 429

13

Zobowiązania krótkoterminowe

90 250

21 405

14

Kapitał własny

65 742

15 592

15

Kapitał zakładowy

10 000

2 372

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 754 578

9 754 578

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

6,74

1,60

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2013 roku wyniósł: 1 EUR=4,2231 PLN, a za 9 miesięcy 2012 roku wyniósł: 1 EUR=4,1948 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2013 roku, który wynosił: 1EUR=4,2163 PLN, na 31.12.2012 który wynosił: 1EUR=4,0882 PLN oraz na 30.09.2012 roku który wynosił: 1EUR=4,1138 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2013

Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

281 536

66 810

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

3 582

850

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

2 676

635

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

2 137

507

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

8 359

1 984

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-28

-7

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

10 131 

2 404

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

18 462

4 381

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,21

0,05

11

Aktywa razem

186 731

43 133

12

Zobowiązania długoterminowe

23 642

5 461

13

Zobowiązania krótkoterminowe

101 244

23 386

14

Kapitał własny

61 845

14 286

15

Kapitał zakładowy

10 000

2 310

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

6,18

1,43

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2013 roku wyniósł: 1 EUR=4,21395 PLN, a za 6 miesiące 2012 roku wyniósł: 1 EUR=4,2246 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2013 roku, który wynosił: 1 EUR=4,3292 PLN, na 31.12.2012 który wynosił: 1 EUR=4,0882 PLN oraz na 30.06.2012 roku który wynosił: 1 EUR=4,2613 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I KWARTAŁ 2013
Okres  od 1 stycznia do 31 marca 2013

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

132 702

31 794

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

1 540

369

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

1 039

249

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

834

200

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

1 105

265

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-5

-1

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-653

-156

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

447

107

9

Aktywa razem

167 636

40 129

10

Zobowiązania długoterminowe

2 275

545

11

Zobowiązania krótkoterminowe

93 963

22 493

12

Kapitał własny

71 398

17 091

13

Kapitał zakładowy

10 000

2 394

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

10 000 000

10 000 000

15

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

7,14

1,71

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2013 roku wyniósł: 1 EUR=4,1738 PLN, a za  3 miesiące 2012 roku wyniósł: 1 EUR=4,175 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2013 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1774 PLN, na 31.12.2012 który wynosił: 1 EUR=4,0882 PLN oraz na 30.03.2012 roku który wynosił: 1 EUR=4,1616 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.