Krakchemia S.A

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2016

Okres  od 1 stycznia do 31 grudnia 2016

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

447 045

127 938

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

-8 427

2 397

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

-9 545

2 184

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

-9 686

1 744

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

17 839

5 725

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-2 380

-4 127

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-1 824

-6 981

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

13 635

-5 383

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

-1,08

0,19

11

Aktywa razem

153 462

41 688

12

Zobowiązania długoterminowe

2 178

413

13

Zobowiązania krótkoterminowe

76 635

21 991

14

Kapitał własny

74 649

19 284

15

Kapitał zakładowy

9 000

2 112

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

8,29

2,14

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2016 roku wyniósł: 1 EUR=4,3757 PLN, a za  12 miesięcy 2015 roku wyniósł: 1 EUR=4,1848 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.12.2016 roku, który wynosił: 1 EUR=4,4240 PLN, na 31.12.2015 który wynosił: 1 EUR=4,2615 PLN Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA III KWARTAŁ 2016

Okres  od 1 stycznia do 30 września 2016

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

353 326

80 875

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

1 739

398

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

885

203

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

691

158

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

11 101

2 541

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-2 252

-515

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-1 501

-344

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

7 348

1 682

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,08

0,02

11

Aktywa razem

173 512

40 239

12

Zobowiązania długoterminowe

1 965

456

13

Zobowiązania krótkoterminowe

87 346

20 256

14

Kapitał własny

84 201

19 527

15

Kapitał zakładowy

9 000

2 087

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

9,36

2,17

 

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2016 roku wyniósł: 1 EUR=4,3688 PLN, a za  9 miesięcy 2015 roku wyniósł:  1 EUR=4,1585 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2016 roku, który wynosił: 1 EUR=4,312 PLN, na 31.12.2015 który wynosił: 1 EUR=4,2615 PLN oraz na 30.09.2015 roku który wynosił: 1 EUR=4,2386 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2016

Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

248 846

56 808

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

1 961

448

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

1 471

336

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

1 181

270

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

-1 829

-418

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-2 157

-492

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-1 007

-230

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-4 993

-1 140

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,13

0,03

11

Aktywa razem

187 109

42 280

12

Zobowiązania długoterminowe

1 989

449

13

Zobowiązania krótkoterminowe

100 592

22 730

14

Kapitał własny

84 528

19 100

15

Kapitał zakładowy

9 000

2 034

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

9,39

2,12

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2016 roku wyniósł: 1 EUR=4,3805 PLN, a za  6 miesięcy 2015 roku wyniósł:  1 EUR=4,1341 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2016 roku, który wynosił: 1 EUR=4,4255 PLN, na 31.12.2015 który wynosił: 1 EUR=4,2615 PLN oraz na 30.06.2015 roku który wynosił: 1 EUR=4,1944 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I KWARTAŁ 2016
Okres  od 1 stycznia do 31 marca 2016

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

121 194

27 823

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

311

71

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

72

17

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

50

11

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

3 123

717

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-545

-125

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-459

-105

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

2 119

486

9

Aktywa razem

188 908

44 257

10

Zobowiązania długoterminowe

1 834

430

11

Zobowiązania krótkoterminowe

104 356

24 449

12

Kapitał własny

82 718

19 379

13

Kapitał zakładowy

9 000

2 109

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

15

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

9,19

2,15

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2016 roku wyniósł: 1 EUR=4,3559 PLN, a za  3 miesiące 2015 roku wyniósł: 1 EUR=4,1489 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2016 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2684 PLN, na 31.12.2015 który wynosił: 1 EUR=4,2615 PLN oraz na 31.03.2015 roku który wynosił: 1 EUR=4,089 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.