Krakchemia S.A

Przedmiotem Oferty Publicznej objętej Prospektem Emisyjnym KRAKCHEMIA S.A.  było 5.000.000 Akcji Serii B – akcji zwykłych na okaziciela, emitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku. Natomiast przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu Emisyjnego KRAKCHEMIA S.A. były Akcje Serii A i Akcje Serii B, zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda oraz do 5.000.000 Praw do Akcji Serii B.

Prawa do Akcji Serii B (PDA) były papierami wartościowymi w rozumieniu art. 3 p.1 lit. a) Ustawy o obrocie. PDA były przyznane Inwestorom Akcji Serii B, którym przydzielono Akcje Serii B i były zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych ich posiadaczy. Po zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii B posiadacze PDA otrzymali Akcje Serii B w liczbie równej ilości PDA zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych.

Podstawą do utworzenia Akcji Serii A i B są przepisy art. 430, 431 i następnych KSH.

Podstawą prawną emisji Akcji Serii A są uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. (obecnie po przekształceniu i zmianie nazwy KRAKCHEMIA S.A.) z dnia 2 września 2004 roku.

Podstawą prawną emisji Akcji Serii B są uchwały nr 25/04/07, 26/04/07 i 27/04/07 podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku.

Wszystkie akcje dopuszczane i oferowane, to jest Akcje Serii A w ogólnej liczbie od 1 do 5 000 000
i Akcje Serii B w ogólnej liczbie od 5.000.001 do 10.000.000 są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Akcje Serii A i Akcje Serii B są zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Prawa i obowiązki związane z akcjami KRAKCHEMIA S.A. określone są w KSH, Statucie Emitenta
i innych przepisach prawa.

Akcje Serii B były oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Oferującym był Dom Maklerski Capital Partners S.A.

 

Prospekt Emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 lipca 2007 roku.

 

Podsumowanie Oferty Publicznej Akcji Serii B:

1. Daty Publicznej Subskrypcji:

    Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej: 7-14 sierpnia 2007 r.

    Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej: 7-14 sierpnia 2007 r.

    Przyjmowanie zapisów w Transzy zarezerwowanej dla udziałowca Maximex Sp. z o.o.:
    7-14 sierpnia 2007 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych – 17sierpnia 2007 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją – 5 000 000 akcji zwykłych na    okaziciela
    serii B.

4. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w dniu 17 sierpnia 2007 r. w ramach
    subskrypcji –  5 000 000 akcji, w tym:

    a. w Transzy Indywidualnej – 700 000 akcji;

    b. w Transzy Instytucjonalnej – 2 800 000 akcji;

    c. w Transzy zarezerwowanej dla udziałowca Maximex Sp. z o.o. - 1 500 000 akcji.

5. Cena akcji, po jakiej akcje były obejmowane – 7,00 PLN.