Krakchemia S.A

 27.12.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2019 Z DNIA 27.12.2019 R.
OTRZYMANIE DECYZJI NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO – SKARBOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 R.  

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 25 września 2019 r., w którym Spółka informowała o otrzymaniu przez Spółkę protokołu z badania ksiąg  w ramach postępowania kontrolnego  prowadzonego przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie za okres od stycznia do grudnia 2015 r. w ramach kontroli w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług, informuje o otrzymaniu w dniu 27 grudnia 2019 r. decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie z dnia 12 grudnia 2019 r. o określeniu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres styczeń 2015 - grudzień 2015 r. w której do dopłaty ma przypadać kwota główna 8.815 tys. PLN. Do kwoty tej należy doliczyć odsetki.

Decyzja jest nieostateczna.

Analogicznie do stanowiska zawartego w raporcie bieżącym nr 32/2019 Spółka kwestionuje ustalenia organu. W ocenie Spółki decyzja jest całkowicie nieuzasadniona. W związku z tym Spółka zamierza złożyć w ustawowym terminie 14 dni odwołanie od decyzji. Spółka podaje informację do publicznej wiadomości, ponieważ nieostateczna decyzja stanowi jeden z istotnych etapów postępowania, którego ostateczny wynik może mieć istotne znaczenie dla wartości odzwierciedlonych w księgach rachunkowych Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 


 

 26.09.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2019 Z DNIA 26.09.2019 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ ORAZ ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 26.09.2019 r. otrzymał informację o  podpisaniu w dniu 25.09.2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej, dotychczasowy limit odnawialny kredytu w kwocie 6.500 tys. PLN został zmieniony na nieodnawialny.

Spłata kapitału kredytu  nastąpi w siedmiu miesięcznych ratach, począwszy od dnia 30 września 2019 r., przy czym pierwsza rata będzie wynosiła 400 tys. zł, kolejne 5 rat zostanie wpłaconych w okresie od dnia 31 października 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r.  w kwocie 60 tys. zł każda, a ostatnia rata w wysokości 60 tys. zł zostanie wpłacona w terminie do dnia 31 marca 2020 r. Ostateczna spłata kredytu przypada na dzień 31 marca 2020 r.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 29.07.2019 roku, w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku, w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 23.04.2019 roku, raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 15 maja 2019 roku oraz raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 28.06.2019 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25.09.2019 roku zawarł aneks do umowy o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B zawartej pomiędzy Spółką a Alior Bank S.A. („Umowa o Limit”). Zgodnie z aneksem do Umowy o Limit, kwota limitu w wysokości 7.420.268,00 złotych nie uległa zmianie, natomiast dzień ostatecznej spłaty został ustalony na dzień 27.02.2020 roku.

O wcześniejszych zmianach Umowy o Limit Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 29.07.2019 roku oraz w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku oraz raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 15 maja 2019 roku.

Zgodnie z treścią aneksów do Umowy Kredytowej i Umowy o Limit, Spółka zobowiązana jest do utrzymania bez zmian wszystkich zabezpieczeń zgodnie z Umową Kredytową i Umową o Limit oraz zmiany ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego w postaci hipoteki umownej łącznej poprzez współobciążenie nią na nieruchomości w Kamieniu Krajeńskim stanowiącej własność Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 


 

25.09.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2019 Z DNIA 25.09.2019 R.
OTRZYMANIE PRZEZ SPÓŁKĘ PROTOKOŁU BADANIA KSIĄG W RAMACH POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO PROWADZONEGO PRZEZ NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO - SKARBOWEGO W KRAKOWIE 

 Zarząd Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 25 września 2019 r. otrzymał protokół z badania ksiąg podatkowych Spółki za okres od stycznia do grudnia 2015 r. w ramach kontroli w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. prowadzonej przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie. Z protokołu wynika, że w trakcie postępowania kontrolnego księgi rachunkowe oraz ewidencje zakupów i sprzedaży prowadzone dla celów podatku od towarów i usług za miesiące: od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r., uznane zostały za nierzetelne. Treść protokołu nie określa kwoty potencjalnej zaległości podatkowej. Protokół wymienia faktury zakupowe Spółki, z których podatek naliczony wynosił ok. 11 051 tys. PLN, a także faktury sprzedażowe Spółki o wartości netto 43 484 tys. PLN objęte stawką 0% VAT w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Faktury wymienione w protokole obejmują transakcje związane z obrotem granulatem tworzyw sztucznych z kilkoma kontrahentami Spółki. Według ustaleń protokołu transakcje gospodarcze dokumentowane fakturami oraz dokumentami transportowymi wystawianymi przez poszczególnych uczestników obrotu nie prowadziły do rzeczywistego osiągnięcia celu gospodarczego, stanowiącego ratio funkcjonowania poszczególnych uczestników obrotu. Podstawa zakwestionowania ksiąg związana jest z nierzetelnością kontrahentów. Protokół jest dokumentem, który nie rozstrzyga i nie kończy postępowania, które jest nadal w toku a zarówno organ prowadzący postępowanie jak i Spółka aktywnie w nim uczestniczą nadal gromadząc materiał dowodowy. Protokół nie określa występowania po stronie Spółki zaległości podatkowych. W ocenie Spółki zakwestionowanie rzetelności ksiąg podatkowych jest nie tylko przedwczesne, ale także całkowicie nieuzasadnione. W szczególności Spółka posiadała i stosowała w praktyce procedury weryfikacji kontrahentów, co w jej ocenie wyklucza możliwość przypisania Spółce braku należytej staranności przy przeprowadzaniu transakcji. W związku z tym Spółka złoży w ustawowym terminie 14 dni zastrzeżenia do protokołu oraz podejmie niezbędne działania prawne dla wykazania braku podstaw do przyjęcia niekorzystnych dla Spółki ustaleń, w szczególności złoży wnioski dowodowe. Spółka podaje informację do publicznej wiadomości, ponieważ protokół stanowi jeden z istotnych etapów postępowania kontrolnego, którego ostateczny wynik może mieć istotne znaczenie dla wartości odzwierciedlonych w księgach rachunkowych Spółki.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 


 

 25.09.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2019 Z DNIA 25.09.2019 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 25.09.2019 r. został podpisany z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 r. („Umowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy termin spłaty kredytu został wydłużony do dnia 31.03.2020 r. Zmianie uległa również kwota kredytu w rachunku bieżącym na kwotę w wysokości 3 670 tys. PLN oraz okres wykorzystania kredytu do dnia 30.03.2020 r. Jednocześnie został dodany warunek do spełnienia przez Spółkę, polegający m.in. dostarczeniu Bankowi aneksu potwierdzającego przedłużenie kredytu przez Alior Bank SA na okres nie krótszy niż do dnia 31.03.2020 r., przy czym spłaty na rzecz Alior Bank SA  na koniec września 2019 roku nie mogą być wyższe niż 400 tys. zł, a w kolejnych miesiącach nie mogą wynosić więcej niż 60 tys. zł miesięcznie.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym
nr 29/2019 z dnia 26.07.2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 


 

 29.07.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2019 Z DNIA 29.07.2019 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ ORAZ ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 29.07.2019r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 26.07.2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej, dotychczasowy limit odnawialny kredytu w kwocie 6.500 tys. PLN został zmieniony na nieodnawialny.

Spłata kapitału kredytu  nastąpi w dniach 31.07.2019 r. i 31 .08.2019 r. (2 raty) płatne w kwocie 60 tys. PLN każda. Ostateczna spłata kredytu przypada na dzień 30.09.2019 r.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku, w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 23.04.2019 roku, raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 15 maja 2019 roku oraz raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 28.06.2019 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 26.07.2019 roku zawarł aneks do umowy o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B zawartej pomiędzy Spółką a Alior Bank S.A. („Umowa o Limit”). Zgodnie z aneksem do Umowy o Limit, kwota limitu została zmieniona na kwotę 7.420.268,00 złotych, okres wykorzystania limitu został ustalony do dnia 26.07.2019 roku, a dzień ostatecznej spłaty został ustalony na dzień 13.02.2020 roku.

O wcześniejszych zmianach Umowy o Limit Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku oraz raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 15 maja 2019 roku.

Zgodnie z treścią aneksów do Umowy Kredytowej i Umowy o Limit, Spółka zobowiązana jest do utrzymania bez zmian wszystkich zabezpieczeń zgodnie z Umową Kredytową i Umową o Limit oraz zmiany ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego w postaci hipoteki umownej łącznej poprzez współobciążenie nią na nieruchomości w Kamieniu Krajeńskim stanowiącej własność Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 


 

 26.07.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2019 Z DNIA 26.07.2019 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 26.07.2019 r. został podpisany z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 r. („Umowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy termin spłaty kredytu został wydłużony do dnia 27.09.2019 r. Zmianie uległa również kwota oraz okres wykorzystania kredytu: 4 750 tys. PLN do dnia 31.07.2019 r.; 4 710 tys. PLN do dnia 31.08.2019 r.; 4 670 tys. PLN do dnia 26.09.2019 r.. Jednocześnie został dodany warunek do spełnienia przez Spółkę, polegający m.in. dostarczeniu Bankowi do dnia 31.07.2019 r. aneksu potwierdzającego przedłużenie kredytu przez Alior Bank SA w wysokości 6,5 mln PLN na okres nie krótszy niż do dnia 27.09.2019 r.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym
nr 25/2019 z dnia 28.06.2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

17.07.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2019 Z DNIA 17.07.2019
OTRZYMANIE DECYZJI NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO – SKARBOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA 3 LIPCA 2019 R.                                                                                                                     

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 16 października 2018 r., w którym Spółka informowała o otrzymaniu przez Spółkę protokołu z badania ksiąg  w ramach postępowania kontrolnego  prowadzonego przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie za okres od stycznia  do grudnia 2014 r. w ramach kontroli w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług, informuje o otrzymaniu w dniu 17 lipca 2019 r. decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 r. o określeniu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres styczeń - grudzień 2014 r. w której do dopłaty ma przypadać kwota główna 15.791 tys. PLN. Do kwoty tej należy doliczyć odsetki.

Decyzja jest nieostateczna.

Analogicznie do stanowiska zawartego w raporcie bieżącym nr 28/2018 Spółka kwestionuje ustalenia organu.  W ocenie Spółki decyzja jest całkowicie nieuzasadniona. 

W związku z tym Spółka zamierza złożyć w ustawowym terminie 14 dni odwołanie od decyzji. Spółka podaje informację do publicznej wiadomości, ponieważ nieostateczna decyzja stanowi jeden z istotnych etapów postępowania, którego ostateczny wynik może mieć istotne znaczenie dla wartości odzwierciedlonych w księgach rachunkowych Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
 

 

1.07.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2019 Z DNIA 1.07.2019
OTRZYMANIE DECYZJI NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO – SKARBOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R. 

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 26 września 2018 r., w którym Spółka informowała o otrzymaniu przez Spółkę protokołu z badania ksiąg  w ramach postępowania kontrolnego  prowadzonego przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie za okres od marca do grudnia 2013 r. w ramach kontroli w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług, informuje o otrzymaniu w dniu 1 lipca 2019 r. decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. o określeniu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres marzec - grudzień 2013 r., w wyniku którego do dopłaty przypada kwota 16.314 tys. PLN. Do kwoty tej należy doliczyć odsetki.

Decyzja jest nieostateczna.

Analogicznie do stanowiska zawartego w raporcie bieżącym nr 26/2018 Spółka kwestionuje ustalenia organu.  W ocenie Spółki decyzja jest całkowicie nieuzasadniona.

W związku z tym Spółka zamierza złożyć w ustawowym terminie 14 dni odwołanie od decyzji. Spółka podaje informację do publicznej wiadomości, ponieważ nieostateczna decyzja stanowi jeden z istotnych etapów postępowania, którego ostateczny wynik może mieć istotne znaczenie dla wartości odzwierciedlonych w księgach rachunkowych Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

 

28.06.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2019 Z DNIA 28.06.2019
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA


Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 28.06.2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”).
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej data ostatecznej spłaty kredytu w wysokości 6 500 tys. PLN została przedłużona do dnia 26.07.2019 roku, nie dłużej jednak niż finansowanie udzielone przez inne banki finansujące Spółki.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 15.05.2019 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 

28.06.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2019 Z DNIA 28.06.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 28.06.2019 roku podpisał z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 roku („Umowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy okres wykorzystania kredytu w zakresie kwoty 4 750 tys. PLN został wydłużony do dnia 25.07.2019 roku, a termin spłaty kredytu do dnia 26.07.2019 roku. Jednocześnie zostały dodane warunki do spełnienia przez Spółkę w terminie do dnia 3.07.2019 roku, polegające na dostarczeniu Bankowi aneksu potwierdzającego przedłużenie kredytu przez Alior Bank SA w wysokości 6,5 mln PLN na okres nie krótszy niż do dnia 26.07.2019 roku oraz utrzymanie bez zmian wszystkich zabezpieczeń w/w kredytu do dnia 26.07.2019 roku. W przypadku:

-  spełnienia warunków dodatkowych środki z kredytu będą postawione do dyspozycji Spółki, - nie spełnienia warunków dodatkowych kredyt zostanie przeksięgowany na zadłużenie przeterminowane z datą 28.06.2019 roku, a wszystkie wpływy na rachunek bieżący Spółki za okres od dnia 28.06.2019 roku do dnia 3.07.2019 roku będą mogły zostać rozdysponowane zgodnie z dyspozycją Banku.

Zgodnie z postanowieniami dodatkowymi zawartymi w aneksie, Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w przypadku wydania przez Urząd Skarbowy decyzji lub opinii, która w ocenie Banku zagraża terminowej spłacie kredytu.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym
nr 14/2019 z dnia 15.05.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR
 

 

25.06.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2019 Z DNIA 25.06.2019
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 25 CZERWCA 2019r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku:

 1. Jerzy Mazgaj – posiadał 2 962 386 głosów, stanowiących 69,21% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 32,92% ogólnej liczby głosów.
 2. Andrzej Zdebski – posiadał 1 060 000 głosów, stanowiących 24,76% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 11,78% ogólnej liczby głosów.
 3. IPOPEMA 2 FIZAN z siedzibą w Warszawie – posiadała 258 037 głosów, stanowiących 6,03% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 2,87% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 
 

 

25.06.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2019 Z DNIA 25.06.2019
POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 57.06.2019r. powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję. Radę Nadzorczą KRAKCHEMIA S.A. stanowi pięciu członków w następującym składzie osobowym:

Pan Jerzy Mazgaj

Pani Barbara Mazgaj

Pan Władysław Kardasiński

Pan Marek Hajbos

Pan Wacław Andruszko

Jerzy Mazgaj

 Studiował germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1999 do listopada 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ALMA MARKET S.A.

Od 2 lipca 2008 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej VRG S.A. (poprzednio: Vistula Group SA). Jerzy Mazgaj jest również członkiem organów nadzoru spółek KRAKCHEMIA S.A., W.KRUK S.A., DCG S.A., Premium Cigars Sp. z o.o. oraz CLIFFSIDEBROKERS S.A., a także głównym udziałowcem spółki Premium Cigars Sp. z o.o. będącej wyłącznym przedstawicielem wszystkich marek cygar kubańskich w Polsce oraz głównym akcjonariuszem CLIFFSIDEBROKERS S.A.

Jest członkiem: Rotary Club, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Krakowa oraz Polskiego Klubu Koneserów.

Według oświadczenia Pan Jerzy Mazgaj nie prowadzi działalności konkurencyjnej do emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jerzy Mazgaj nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

Barbara Mazgaj

 Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie.  Od 1999 roku do lutego 2017 r. pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej ALMA MARKET S.A. W latach 2004 - 2007 roku pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce Krakchemia S.A. Od 2010 roku jest Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. Barbara Mazgaj jest również członkiem organów nadzoru spółek W.KRUK S.A. oraz DCG S.A.

Według oświadczenia Pani Barbara Mazgaj nie prowadzi działalności konkurencyjnej do emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Barbara Mazgaj nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

Władysław Kardasiński

 Jest emerytowanym żołnierzem zawodowym. Posiada wykształcenie średnie, administracyjno-prawne, ukończył szkołę oficerską. W latach 2003-2016 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Alma Market S.A. Od dnia 25 czerwca 2018 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A.

Poza przedsiębiorstwem Spółki, Pan Władysław Kardasiński nie wykonuje innej działalności. Według oświadczenia Pan Władysław Kardasiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej do emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Władysław Kardasiński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Marek Hajbos

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2000-2005 był głównym specjalistą w Klubie Parlamentarnym. W trakcie sprawowania obowiązków m.in. został mianowany sekretarzem Klubu w Radzie Obserwatorów Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.

W latach 2005-2007 pozostawał Dyrektorem Generalnym Biura Ministra Finansów. W tym czasie reprezentował m.in. Polskę na posiedzeniach Rady ECOFIN Spotkaniach Europejskich Ministrów Finansów. Reprezentował Ministra Finansów w spotkaniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Organizował pracę Ministerstwa. 

W roku 2008 rozpoczął komercyjną działalność gospodarczą. W tym czasie m.in współpracował z amerykańskimi koncernami lokującymi swoje linie produkcyjne na terenie RP.

Od czterech lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki RED OCEAN KZ, która. jest spółką – córką Red Ocean Group. Spółka zajmuje się tworzeniem, rozwojem oraz utrzymaniem oprogramowania własnego. Wiodącym produktem Spółki jest platforma roGRC, która skupia w sobie m.in. funkcjonalności Kontroli Zarządczej, RODO, COBIT, Zarządzania ryzykiem. Z przedmiotowego programu już korzysta kilkadziesiąt samorządów, jednostek administracji centralnej oraz podmiotów komercyjnych.

Według oświadczenia Pan Marek Hajbos nie prowadzi działalności konkurencyjnej do emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marek Hajbos nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wacław Andruszko

 Ukończył w 1973 roku studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH  uzyskując tytuł mgr.inż. chemika-ceramika. W 1973 odbył  praktykę inżynierską w cementowni Merone we Włoszech. W 1991 uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Ministerstwo Przemysłu Danii w zakresie zarządzania, marketingu i finansów przedsiębiorstwa. W latach 1974-1976 pracował w COBR PiB w Katowicach, 1976-1992 w Biurze Projektów Przemysłu Cementowego, Wapiennego i Gipsowego w Krakowie ( ostatnie 5 lat pełnił funkcję generalnego projektanta ), w latach 1992-1994 był wiceprezesem zarządu P&B sp.z o.o w Krakowie, 1994-1997 był prezesem zarządu DANMAL S.A. Od 1997-2018 dyrektor IPH w Krakowie.

W latach 2001-2018 w różnych okresach był członkiem rad nadzorczych w firmach : KPG sp.z o.o,

CALDO-Izolacja sp.z o.o, Molteni Farmaceutici Polska sp.z o.o, a w firmach Condomi AG i P U-H Profus był przewodniczącym rady.

Według oświadczenia Pan Wacław Andruszko nie prowadzi działalności konkurencyjnej do emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wacław Andruszko nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna:§ 5 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

25.06.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2019 Z DNIA 25.06.2019
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 25.06.2019 R.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 25.06.2019 r. podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.423 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 9 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

-              Pana Włodzimierza Oprzędka,

-              Panią Katarzynę Rzadek,

-              Pana Sebastiana Dulewicza.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.                            

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzą:

 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 104.501.888,63 złotych;
 2. Sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 12.860.753,46 złotych;
 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 446.683,39 złotych;
 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.888.154,50 złote;
 5. Noty do sprawozdania finansowego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.220.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 35,78%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.220.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się". Andrzej Zdebski nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                              

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 1.318.046, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 14,64%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 1.318.046 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się"; pełnomocnik Jerzego Mazgaja nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Katarzynie Siedleckiej-Hajbos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Annie Dubiel absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 25 czerwca 2018 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                              

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Mierzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 25 czerwca 2018 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 25 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 25 czerwca 2018 roku do dnia 21 września 2018 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Frydrychowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 26 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto osiągnięta w roku obrotowym 2018 w wysokości 12.860.753,46 PLN zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie 5 (słownie: pięć) osób.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jerzego Mazgaja.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Barbarę Mazgaj.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                              

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Władysława Kardasińskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Hajbosa.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wacława Andruszkę.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 7-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,
 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 4-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,
 3. Sekretarz Rady Nadzorczej - w wymiarze 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,
 4. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze 1-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                              

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia zmienić § 3 statutu Spółki w następujący sposób:

(i)           w § 3 statutu Spółki, po punkcie 65) zamienić kropkę na przecinek i dodać nowe dalsze punkty o numerach 66) do 71) następującej treści:

„66)     46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

67)       46.71 - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

68)       46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,

69)       46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,

70)       46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,

71)       47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.”-

(ii)          całą treść § 3 statutu (po uwzględnieniu powyższej zmiany) oznaczyć jako ustęp 1 oraz dodać nowy ustęp 2 o następującej treści:

„2.          Działalność, której prowadzenie jest reglamentowane, w szczególności dla której wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji lub spełnieniu innych wymogów prawnych niezbędnych dla jej podjęcia.”-

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.280.432, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,56%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.432 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

 29.05.2018
RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2018 Z DNIA 29.05.2018
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

 

I.

Zarząd KRAKCHEMIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Powstania Listopadowego 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2019 roku, godzina 12.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

 

II.

Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, obejmującego w szczególności wyniki: (i) oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz (ii) oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1.         zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;

8.2.         zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018;

8.3.         udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018;

8.4.         udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;

8.5.         powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1.         określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej kadencji;

9.2.         powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;

9.3.         ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 statutu Spółki.
 2. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

 3. Zamknięcie obrad.

 

 

III.

Stosownie do art. 4022 k.s.h.  Zarząd podaje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

 

 

 1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14), lub przesłane w postaci elektronicznej wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.com.pl

 

Akcjonariusz powinien wykazać, że posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, a to w ten sposób, że powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

 

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

 

 

 1. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

 

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

 

 

 1. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.krakchemia.com.pl

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

 

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.com.pl najpóźniej do 25 czerwca 2019 r., do godz.9:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła równocześnie na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

1)    skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zawiadomienia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,

2)    tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

3)    skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

4)    skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,

5)    adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

 

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

 

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

 

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

 

 

 1. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

 1. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

 1. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

 

 

 1. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 9 czerwca 2019 r.

 

 1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. będą miały osoby, które:
  a) na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia są akcjonariuszami Spółki,
  b) w okresie po dniu publikacji niniejszego ogłoszenia a do dnia 10 czerwca 2019 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 

KRAKCHEMIA S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

 

W dniach 19, 21, i 24 czerwca 2019 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14), w godzinach od 9.00 do 15.00, wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

 

 

 

 1. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14) lub na stronie internetowej spółki: www.krakchemia.com.pl.

 

 

 1. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.krakchemia.com.pl.

 

IV.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

 

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią  _____________.”


Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ________________”:


Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

 

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzą:

 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 104 501 888,63 złotych;
 2. Sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 12 860 753,46 złotych;
 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym
  o kwotę 446 683,39 złotych;
 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 888 154,50 złotych;
 5. Noty do sprawozdania finansowego.”

 

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.”

 

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku .”

 

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

 

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

 

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

 

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Katarzynie Siedleckiej-Hajbos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

 

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Annie Dubiel  absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 1 stycznia 2018  roku do dnia 25 czerwca 2018 roku.”

 

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Mierzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 1 stycznia 2018  roku do dnia 25 czerwca 2018 roku.”

 

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 25 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

 

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 25 czerwca 2018 roku do dnia 21 września 2018 roku.”

 

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Frydrychowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 26 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

 

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2018 za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 w wysokości 12 860 753,46 PLN zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki.”

 

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie ______ osób.”

 

 Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej ________.”

 

Uchwała nr ___  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: ________________.”

 

Uchwała nr ____  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia zmienić § 3 statutu Spółki w następujący sposób:

(i)           w § 3 statutu Spółki, po punkcie 65) zamienić kropkę na przecinek i dodać nowe dalsze punkty o numerach 66) do 71) następującej treści:

„66)       46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

67)         46.71 - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

68)         46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,

69)         46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,

70)         46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,

71)         47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.”

 

(ii)          całą treść §3 statutu (po uwzględnieniu powyższej zmiany) oznaczyć jako ustęp 1 oraz dodać nowy ustęp 2 o następującej treści:

„2. Działalność, której prowadzenie jest reglamentowane, w szczególności dla której wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji lub spełnieniu innych wymogów prawnych niezbędnych dla jej podjęcia.”

 

Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r.”

 

V.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A przekazuje do wiadomości uzasadnienia projektu uchwały w sprawie zmiany § 3 statutu Spółki, który będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

Proponowana zmiana wiąże się z planowanym rozszerzeniem przedmiotu działalności gospodarczej Spółki o działalność handlową w nowych obszarach. Projektowana zmiana statutu nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności prowadzonej dotychczas przez Spółkę W konsekwencji proponowana zmiana ta nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności.

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i ogólnej liczbie głosów z akcji na dzień ogłoszenia
o zwołaniu walnego zgromadzenia

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 złotych i jest podzielony na 9.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja, przy czym na każdą akcję przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki. Ogólna liczba głosów z akcji Spółki wynosi 9.000.000.

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.                         

 

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).

 

 

28.05.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2019 Z DNIA 28.05.2019
WYGAŚNIĘCIE KREDYTU NA SKUTEK SPŁATY ZE SPRZEDAŻY PRZEDMIOTU ZASTAWU

Zarząd spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 28.05.2019 roku nastąpiła całkowita spłata kredytu w wysokości 10 000 tys. PLN wynikającego z umowy linii wielocelowej z dnia 15 marca 2018 r. z Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) zgodnie z aneksem z dnia 27 maja 2019 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2019 z dnia 27 maja 2019 r.

Zgodnie z aneksem z dnia 27 maja 2019 r. spłata nastąpiła ze środków pochodzących ze sprzedaży w dniu 27 maja 2019 r. na rynku regulowanym przedmiotu zastawu rejestrowego na instrumentach finansowych posiadanych przez Spółkę, w wyniku których Spółka uzyskała wpływy w kwocie 10 500 tys. PLN

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 
 

 

27.05.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2019 Z DNIA 27.05.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY FAKTORINGU

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 27.05.2019 r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 25.04.2019 przez Coface Poland Factoring Sp. z o.o. (dalej: „Coface") aneksu do Umowy faktoringu nr 1666/2017 (dalej: „Umowa”) zawartej ze Spółką, na podstawie której Coface zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usługi faktoringu odwrotnego.

Zgodnie aneksem umowa wygasła z dniem spłaty przez Spółkę roszczeń, co nastąpiło w dniu 7.05.2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 

27.05.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2019 Z DNIA 27.05.2019
PODPISANIE POROZUMIENIA DO UMOWY O LINIĘ FAKTORINGOWĄ Z PRAWEM REGRESU W OBROCIE KRAJOWYM

Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku Spółka podpisała porozumienie do umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym zawartej w dniu 28 lutego 2017 roku („Umowa”) z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie określające warunki rozwiązania Umowy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2017 z dnia 28.02.2017 r., a o zmianach m.in. w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 27.02.2019 roku. Warunkiem rozwiązania Umowy jest spłata całości zobowiązań wynikających z Umowy oraz zapewnienie środków na poczet zapłaty faktur kosztowych powstałych na koniec miesiąca.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust.1  MAR

 

 

27.05.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2019 Z DNIA 27.05.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ

Zarząd spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 27.05.2019 roku podpisał z Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy linii wielocelowej zawartej w dniu 15 marca 2018 roku („Umowa”).

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w aneksie, Bank wydaje zgodę na zwolnienie blokady na rachunku inwestycyjnym oraz sprzedaż przedmiotu zastawu w postaci instrumentów finansowych, z przeznaczeniem środków uzyskanych z tej sprzedaży na całkowitą spłatę kredytu. W związku ze sprzedażą przedmiotu zastawu nastąpi spłata kredytu na rzecz Banku.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 16/2019 z dnia 15.05.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR
 

 

 15.05.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2019 Z DNIA 15.05.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ

Zarząd spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 15.05.2019 roku podpisał z Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy linii wielocelowej zawartej w dniu 15 marca 2018 roku („Umowa”).

Zgodnie z aneksem został wydłużony okres spłaty do dnia 28.06.2019 roku. Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia decyzji przez pozostałe banki kredytujące Spółkę o przedłużeniu okresów kredytowania o okres nie krótszy niż do 28.06.2019 r. i aktualizacji deklaracji wekslowych.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2019 z dnia 17.04.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 

 

15.05.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2019 Z DNIA 15.05.2019
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK SA

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 15.05.2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”).
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej data ostatecznej spłaty kredytu w wysokości 6 500 tys. PLN została przedłużona do dnia 28.06.2019 roku, nie dłużej jednak niż finansowanie udzielone przez inne banki finansujące Spółki.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 23.04.2019 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15.05.2019 roku zawarł aneks do umowy o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B do łącznej kwoty 12.192.350,00 złotych zawartej pomiędzy Spółką a Alior Bank S.A. („Umowa o Limit”). Zgodnie z aneksem do Umowy o Limit okres wykorzystania limitu został ustalony do dnia 28.06.2019 roku. O zawarciu Umowy o Limit Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 – MAR
 

 

15.05.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2019 Z DNIA 15.05.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 15.05.2019 roku podpisał z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 roku („Umowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy okres wykorzystania kredytu w zakresie kwoty 4 750 tys. PLN został wydłużony do dnia 27.06.2019 roku, a termin spłaty kredytu do dnia 28.06.2019 roku. Jednocześnie zostały dodane warunki do spełnienia przez Spółkę w terminie do dnia 20.05.2019 roku, polegające na dostarczeniu Bankowi aneksów potwierdzających przedłużenie kredytów przez pozostałe Banki finansujące w dotychczasowej wysokości, to jest Alior Bank SA 6,5 mln PLN i BOŚ Bank SA 10 mln PLN na okres nie krótszy niż do dnia 28.06.2019 roku oraz utrzymanie bez zmian wszystkich zabezpieczeń w/w kredytów do dnia 28.06.2019 roku. W przypadku:

-  spełnienia warunków dodatkowych środki z kredytu będą postawione do dyspozycji Spółki, - nie spełnienia warunków dodatkowych kredyt zostanie przeksięgowany na zadłużenie przeterminowane z datą 16.05.2019 roku, a wszystkie wpływy na rachunek bieżący Spółki za okres od dnia 16.05.2019 roku do dnia 20.05.2019 roku będą mogły zostać rozdysponowane zgodnie z dyspozycją Banku.

Zgodnie z postanowieniami dodatkowymi zawartymi w aneksie, Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w przypadku wydania przez Urząd Skarbowy decyzji lub opinii, która w ocenie Banku zagraża terminowej spłacie kredytu.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym
nr 12/2019 z dnia 18.04.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

23.04.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2019 Z DNIA 23.04.2019
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 23.04.2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa Kredytowa”) pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A.
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został skrócony do dnia 15.05.2019 roku w wysokości 6 500 tys. PLN. Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym
nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 – MAR

 
 

 

18.04.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2019 Z DNIA 18.04.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 18.04.2019 roku otrzymał informację o podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w dniu 17.04.2019 roku aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 roku („Umowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy okres wykorzystania kredytu
w zakresie kwoty 4 750 tys. PLN został skrócony do dnia 14.05.2019 roku, a termin spłaty kredytu do dnia 15.05.2019 roku. Jednocześnie zostały dodane warunki do spełnienia przez Spółkę w terminie do dnia 23.04.2019 roku, polegające na dostarczeniu Bankowi aneksów potwierdzających przedłużenie kredytów przez pozostałe Banki finansujące w dotychczasowej wysokości, to jest Alior Bank SA 6,5 mln PLN i BOŚ Bank SA 10 mln PLN na okres nie krótszy niż do dnia 15.05.2019 roku oraz utrzymanie bez zmian wszystkich zabezpieczeń w/w kredytów i faktoringu do dnia 15.05.2019 roku. W przypadku:

-  spełnienia warunków dodatkowych środki z kredytu będą postawione do dyspozycji Spółki, - nie spełnienia warunków dodatkowych kredyt zostanie przeksięgowany na zadłużenie przeterminowane z datą 17.04.2019 roku, a wszystkie wpływy na rachunek bieżący Spółki za okres od dnia 17.04.2019 roku do dnia 17.04.2019 roku będą mogły zostać rozdysponowane zgodnie z dyspozycją Banku.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała w raporcie bieżącym
nr 10/2019 z dnia 15.04.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 
17.04.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2019 Z DNIA 17.04.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ

Zarząd spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 17.04.2019 roku otrzymał informację o podpisaniu przez Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneksu datowanego na dzień 15.04.2019 roku do umowy linii wielocelowej zawartej w dniu 15 marca 2018 roku („Umowa”) z Bankiem. Zgodnie z aneksem został wydłużony okres spłaty do dnia 15.05.2019 roku, zmianie uległa marża Banku i opłata administracyjna.

Zgodnie z postanowieniami dodatkowymi zawartymi w aneksie, Bank ma prawo do wypowiedzenia kredytu w przypadku, gdy wyniki kontroli skarbowej za okres od marca 2013 roku do grudnia 2015 roku będą zagrażać terminowej spłacie kredytu, a także gdy inne banki finansujące zdecydują o wycofaniu lub ograniczeniu finansowania, które w ocenie Banku mogą zagrozić kontynuacji  działalności lub gdy w terminie do dnia 17.04.2019 roku Spółka nie pozyska nabywcy na przedmiot zastawu w postaci instrumentów finansowych. O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 27.02.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 

 
15.04.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2019 Z DNIA 15.04.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 15.04.2019 roku podpisał aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 roku („Umowa”) zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Zgodnie z aneksem do Umowy okres wykorzystania kredytu w zakresie kwoty 4 750 tys. PLN został przedłużony do dnia 14.06.2019 roku, a termin spłaty kredytu, został wydłużony do dnia 17.06.2019 roku. Jednocześnie zostały dodane warunki do spełnienia przez Spółkę w terminie do dnia 17.04.2019 roku, polegające na dostarczeniu Bankowi aneksów potwierdzających przedłużenie kredytów przez pozostałe Banki finansujące w dotychczasowej wysokości, to jest Alior Bank SA 6,5 mln PLN i BOŚ Bank SA 10 mln PLN oraz faktoringu w BOŚ Bank SA w wysokości nie niższej niż 600 tys. PLN na okres nie krótszy niż do dnia 17.06.2019 roku oraz utrzymanie bez zmian wszystkich zabezpieczeń w/w kredytów i faktoringu do dnia 17.06.2019 roku. W przypadku:

-      spełnienia warunków dodatkowych środki z kredytu będą postawione do dyspozycji Spółki od dnia 17.04.2019 roku,

-      nie spełnienia warunków dodatkowych kredyt zostanie przeksięgowany na zadłużenie przeterminowane z datą 15.04.2019 roku, a wszystkie wpływy na rachunek bieżący Spółki za okres od dnia 15.04.2019 roku do dnia 17.04.2019 roku będą mogły zostać rozdysponowane zgodnie z dyspozycją Banku.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2019 z dnia 13.03.2019 roku.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

15.04.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2019 Z DNIA 15.04.2019
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK SA

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 15.04.2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”).
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został przedłużony w wysokości 6 500 tys. PLN do dnia 15.06.2019 roku. Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2019 z dnia 25.03.2019 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15.04.2019 roku zawarł aneks do umowy o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B do łącznej kwoty 12.192.350,00 złotych zawartej pomiędzy Spółką a Alior Bank S.A. („Umowa o Limit”). Zgodnie z aneksem do Umowy o Limit okres wykorzystania limitu został ustalony do dnia 30.04.2019 roku. O zawarciu Umowy o Limit Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 11.07.2018 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 – MAR

 
 

 

29.03.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2019 Z DNIA 29.03.2019
WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE ZA 2018 ROK

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku:

 1. a) Przychody netto ze sprzedaży – 225 576 tys. zł
 2. b) Strata operacyjna – 12 742 tys. zł
 3. c) Strata netto – 11 778 tys. zł

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Spółka zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny aktywów  utworzyła odpisy aktualizacyjne aktywów trwałych i aktywów finansowych w wysokości
4 767 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), które mają wpływ na wynik finansowy.

Zarząd Krakchemia SA informuje również, że w dniu 29 marca 2019 r. przeprowadził testy na utratę wartości przejętej firmy Maximex Sp. z o.o. Spółka Maximex Sp. z o.o. była objęta akwizycją Spółki na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 7 sierpnia 2007 r., a następnie uległa połączeniu ze Spółką. Konieczność kontrolowania wartości firmy w czasie wynika z MSR 36. Test na utratę wartości został skonstruowany w oparciu o obroty ilościowe materiałem będącym podstawą działalności firmy tj. granulatem tworzyw sztucznych. Na skutek spadku obrotu ilościowego granulatów tworzyw sztucznych  w Spółce w 2018 roku poniżej wartości progowej określonej w teście na utratę wartości, powstała konieczność korekty wartości goodwill wynoszącej 6 101 tys. o 14% tj. proporcjonalnie do spadku obrotu ilościowego w stosunku do wartości progowej. W wyniku wykonanego testu dokonano odpisu aktualizacyjnego o wartości 1 239 tys. złotych.

Przedstawione powyżej wartości odpisów w łącznej kwocie 6 006 tys. zł mają charakter szacunkowy i mogą podlegać korektom. Ostateczne wartości odpisów zostaną przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.

Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki wyniku finansowego:

- są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta;

- zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania;

- powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych.

Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym (czyli 30 kwietnia 2019 r.) i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych finansowych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 

 

25.03.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2019 Z DNIA 25.03.2019 R.
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 25 marca 2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”).
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został przedłużony w wysokości 6 500 tys. PLN w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku.
Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 28.02.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 


 
 21.03.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2019 Z DNIA 21.03.2019
POWOŁANIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. na posiedzeniu w dniu 21.03.2019 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Spółki na nową kadencję, zgodnie z którą Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt. 1.1 Statutu Spółki postanawia, że Zarząd Spółki składać się będzie z dwóch osób. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu:

 • Pana Andrzeja Zdebskiego – Prezes Zarządu,
 • Pana Łukasz Adacha – Wiceprezes Zarządu.

 

Pan Andrzej Zdebski – Prezes Zarządu
Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Prezes Zarządu

Andrzej Zdebski – adwokat , menedżer , działacz samorządów gospodarczych. Prezes Zarządu Krakchemia S.A., Konsul Honorowy Republiki Chile w Krakowie, Radca IPH w Krakowie, Członek RN KCI SA i Cliffsidebrokers SA, członek Zarządu ISS. W przeszłości m.in. : asystent w KPMP UJ w Krakowie, wiceminister gospodarki i pracy , Prezes Zarządu PAIiIZ , dyrektor w sektorze bankowym, członek RN: BGK SA, BGŻ SA, Unimil SA, Zelmer SA, MPL Balice w Krakowie, wieloletni Prezydent IPH w Krakowie.

Pan Andrzej Zdebski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Łukasz Adach – Wiceprezes Zarządu
Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Wiceprezes Zarządu

Łukasz Adach posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE University of Navarra w Barcelonie.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobył pracując w bankach komercyjnych w Polsce i za granicą. Od dziesięciu lat zajmuje się świadczeniem usług doradczych z zakresu zarządzania, finansów i restrukturyzacji.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1097, certyfikat PRINCE-2. Biegle włada językiem polskim, angielskim, a także w stopniu podstawowym językiem niemieckim, rosyjskim i duńskim.

Pełni funkcję Prezesa Zarządu w ADAH Sp. z o.o. – spółce zajmującej się doradztwem biznesowym oraz Członka Rady Nadzorczej w Terravita Sp. z o.o., Poznań oraz Dent-a-Medical S.A., Kraków.

Pan Łukasz Adach nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

13.03.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2019 Z DNIA 13.03.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 13 marca 2019 roku podpisał aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2 marca 2004 roku („Umowa”) zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Zgodnie z aneksem do Umowy okres wykorzystania kredytu w zakresie kwoty 4 750 tys. PLN został przedłużony do dnia 14 kwietnia 2019 roku. Zmianie uległ również termin spłaty kredytu, który wydłużony został do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

O wcześniejszych zmianach Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2018 z dnia 3.12.2018 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

28.02.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2019 Z DNIA 28.02.2019 R.
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 28 lutego 2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”).
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został przedłużony w wysokości 6 500 tys. PLN w terminie do dnia 27 marca 2019 roku.
Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.

O zawarciu Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2017 z dnia 14.06.2017 roku, a o zmianach w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 11.07.2018 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 
 
27.02.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2019 Z DNIA 27.02.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ

Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 27 lutego 2019 roku Spółka podpisała aneks do umowy linii wielocelowej zawartej w dniu 15 marca 2018 roku („Umowa”) z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 15.03.2018 r., wydłużający czas trwania umowy do dnia 15.04.2019 r.
Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust.1  MAR

 

 

27.02.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2019 Z DNIA 27.02.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O LINIĘ FAKTORINGOWĄ Z PRAWEM REGRESU W OBROCIE KRAJOWYM

Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 27 lutego 2019 roku Spółka podpisała aneks do umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym zawartej w dniu 28 lutego 2017 roku („Umowa”) z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2017 z dnia 28.02.2017 r., a o zmianach w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 1.03.2018 roku,  wydłużający okres dostępności limitu do dnia 27.03.2019 r.
Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust.1  MAR

 

 

30.01.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2019 Z DNIA 30.01.2019
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2019 ROKU
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku: 

 1. Terminy przekazywania raportów kwartalnych: 
 2. za I kwartał 2019 roku – 29.05.2019 (środa)
 3. za III kwartał 2019 roku – 28.11.2019 (czwartek)  
 4. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku – 30.09.2019 (poniedziałek)  

III. Termin przekazania raportu rocznego za 2018 rok – 30.04.2019 (wtorek) 

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2019 roku zgodnie z zapisami § 79 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim