Krakchemia S.A

 

 27.04.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2020 Z DNIA 27.04.2020 R.
 WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE ZA 2019 ROK

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku:

  1. a) Przychody netto ze sprzedaży – 182 408 tys. zł
  2. b) Strata operacyjna – 10 697 tys. zł
  3. c) Strata netto – 13 009 tys. Zł

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Spółka zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny aktywów  utworzyła odpisy aktualizacyjne aktywów trwałych  w wysokości 2 920 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych), które mają wpływ na wynik finansowy.

Zarząd Krakchemia SA informuje również, że w dniu 30 marca 2020 r. przeprowadził testy na utratę wartości przejętej firmy Maximex Sp. z o.o. Spółka Maximex Sp. z o.o. była objęta akwizycją Spółki na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 7 sierpnia 2007 r., a następnie uległa połączeniu ze Spółką. Konieczność kontrolowania wartości firmy w czasie wynika z MSR 36. Test na utratę wartości został skonstruowany w oparciu o obroty ilościowe materiałem będącym podstawą działalności firmy tj. granulatem tworzyw sztucznych. Na skutek spadku obrotu ilościowego granulatów tworzyw sztucznych  w Spółce w 2019 roku poniżej wartości progowej określonej w teście na utratę wartości, powstała konieczność korekty wartości goodwill wynoszącej 4 862 tys. o 9% tj. proporcjonalnie do spadku obrotu ilościowego w stosunku do wartości progowej. W wyniku wykonanego testu dokonano odpisu aktualizacyjnego o wartości 843 tys. złotych.

Zmiana wyników Spółki spowodowana jest przede wszystkim decyzją o  rozwiązaniu aktywa z tytułu podatku dochodowego za lata 2017, 2018 oraz połowę roku 2019 w łącznej kwocie 3 465 tyś. co wpłynęło na pogorszenie się wyniku finansowego Spółki za rok 2019, choć w żadnym stopniu nie jest związane z bieżącą sytuacją finansową. Ze względu na analizę zdarzeń  po dniu bilansowym Spółka  podchodzi ostrożnościowo do tworzenia aktywa z tego tytułu mając świadomość, że w przypadku realizacji bardzo optymistycznych scenariuszy będzie mogła nadal skorzystać z przedmiotowych zwolnień. Zmiana swojego dotychczasowego stanowiska oparta jest na rosnącej niepewności  co do rozwoju gospodarki światowej spowodowaną dynamicznym rozwojem epidemii Covid-19.

Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki wyniku finansowego:

- są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta;

- zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania;

- powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych.

Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym (czyli 29 kwietnia 2020 r.) i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych finansowych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 


 

  31.03.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2020 Z DNIA 31.03.2020 R.
 WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE ZA 2019 ROK

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku:

  1. a) Przychody netto ze sprzedaży – 183 270 tys. zł
  2. b) Strata operacyjna – 9 301 tys. zł
  3. c) Strata netto – 8 189 tys. zł

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Spółka zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny aktywów  utworzyła odpisy aktualizacyjne aktywów trwałych i aktywów finansowych w wysokości 1 883 tys. zł (słownie: milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), które mają wpływ na wynik finansowy.

Zarząd Krakchemia SA informuje również, że w dniu 30 marca 2020 r. przeprowadził testy na utratę wartości przejętej firmy Maximex Sp. z o.o. Spółka Maximex Sp. z o.o. była objęta akwizycją Spółki na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 7 sierpnia 2007 r., a następnie uległa połączeniu ze Spółką. Konieczność kontrolowania wartości firmy w czasie wynika z MSR 36. Test na utratę wartości został skonstruowany w oparciu o obroty ilościowe materiałem będącym podstawą działalności firmy tj. granulatem tworzyw sztucznych. Na skutek spadku obrotu ilościowego granulatów tworzyw sztucznych  w Spółce w 2019 roku poniżej wartości progowej określonej w teście na utratę wartości, powstała konieczność korekty wartości goodwill wynoszącej 4 862 tys. o 9% tj. proporcjonalnie do spadku obrotu ilościowego w stosunku do wartości progowej. W wyniku wykonanego testu dokonano odpisu aktualizacyjnego o wartości 843 tys. złotych.

Przedstawione powyżej wartości odpisów w łącznej kwocie 2 726 tys. zł mają charakter szacunkowy i mogą podlegać korektom. Ostateczne wartości odpisów zostaną przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok.

Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki wyniku finansowego:

- są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta;

- zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania;

- powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych.

Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym (czyli 30 kwietnia 2020 r.) i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych finansowych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 


 

  31.03.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2020 Z DNIA 31.03.2020 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 31.03.2020 r. został podpisany z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 r. („Umowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy termin spłaty kredytu został wydłużony do dnia 30.06.2020 r.

Zmianie uległy również kwoty kredytu w rachunku bieżącym oraz okresy wykorzystania kredytu: (i) 3 470 tys. PLN w okresie od dnia 31.03.2020 r. do dnia 29.04.2020 r.; (ii) 3 430 tys. PLN w okresie o dnia 30.04.2020 r. do dnia 28.05.2020 r.; (iii) 3 390 tys. PLN w okresie od dnia 29.05.2020 r. do dnia 29.06.2020 r.

Razem z aneksem do Umowy została również zawarta umowa zastawów finansowych na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych zawartych z Bankiem.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 25.09.2019 r. oraz raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 26.07.2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 


 

 24.03.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2020 Z DNIA 24.03.2020 R.
UTRZYMANIE W MOCY DECYZJI NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO – SKARBOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA 3 LIPCA 2019 R. 

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., w którym Spółka informowała o otrzymaniu w dniu 17 lipca 2019 r. decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 r. o określeniu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres styczeń - listopad 2014 r. w wyniku którego do dopłaty przypada kwota główna 15.791 tys. PLN wraz z odsetkami, informuje, że w dniu 24 marca 2020 r. Spółka otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 9 marca 2020 r., w którym ww. decyzja organu pierwszej instancji została utrzymana w mocy. Spółka, opierając się m.in. na stanowisku doradcy podatkowego, nie zgadza się z podejściem wyrażonym w decyzji organu drugiej instancji. Spółka zamierza podjąć niezwłocznie dalsze czynności prawne celem obrony swojego stanowiska, wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Spółka informuje, że ww. decyzja organu drugiej instancji jest wykonalna.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


 

 24.03.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2020 Z DNIA 24.03.2020 R.
UTRZYMANIE W MOCY DECYZJI NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO – SKARBOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 R. 

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 1 lipca 2019 r., w którym Spółka informowała o otrzymaniu w dniu 1 lipca 2019 r. decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r. o określeniu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres od marca 2013 r. do listopada 2013 r., w wyniku którego do dopłaty przypada kwota 16.314 tys. PLN wraz z odsetkami, informuje, że w dniu 24 marca 2020 r. Spółka otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 9 marca 2020 r., w którym ww. decyzja organu pierwszej instancji została utrzymana w mocy. Spółka, opierając się m.in. na stanowisku doradcy podatkowego, nie zgadza się z podejściem wyrażonym w decyzji organu drugiej instancji. Spółka zamierza podjąć niezwłocznie dalsze czynności prawne celem obrony swojego stanowiska, wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Spółka informuje, że ww. decyzja organu drugiej instancji jest wykonalna.  

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 


 

 06.03.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2020 Z DNIA 06.03.2020 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 06.03.2020 r. otrzymał informację o  podpisaniu w dniu 27.02.2020 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”). Saldo kredytu na dzień 27 lutego 2020 roku wynosi 5 753 592,51 PLN. Zgodnie z aneksem zmianie ulega dzień ostatecznej spłaty kredytu na 31 grudnia 2020 roku. Spłata kapitału kredytu  nastąpi w jedenastu miesięcznych ratach, począwszy od dnia 29 lutego 2020 r. w kwocie po 60 tys. PLN miesięcznie. Ostatnia rata będzie miała charakter wyrównujący.
O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 33/2019 z dnia 26.09.2019roku, w raporcie bieżącym 30/2019 z dnia 29.07.2019 roku, w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku, w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 23.04.2019 roku, raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 15 maja 2019 roku oraz raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 28.06.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR 

 


 

 20.02.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2020 Z DNIA 20.02.2020 R.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 20.02.2020 r. otrzymał informację o  podpisaniu w dniu 13.02.2020 roku aneksu do umowy o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B zawartej pomiędzy Spółką a Alior Bank S.A. („Umowa o Limit”). Zgodnie z aneksem do Umowy o Limit, kwota limitu uległa zmianie, obecnie wynosi ona 590.268 PLN, natomiast dzień ostatecznej spłaty został ustalony na dzień 28.02.2021 roku.

O wcześniejszych zmianach Umowy o Limit Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 33/2019 z dnia 26.09.2019 roku, raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 29.07.2019 roku, w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku oraz raporcie bieżącym nr 15/2019 z dnia 15 maja 2019 roku.

Pozostałe warunki Umowy o limit pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 


 

 29.01.2020
RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2020 Z DNIA 29.01.2020
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2020 ROKU

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku: 

  1. Terminy przekazywania raportów kwartalnych: 
  2. za I kwartał 2020 roku – 28.05.2020 (czwartek)
  3. za III kwartał 2020 roku – 26.11.2020 (czwartek)  
  4. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku – 30.09.2020 (środa)  

Termin przekazania raportu rocznego za 2019 rok – 29.04.2020 (środa) 

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2020 roku zgodnie z zapisami § 79 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 


 

  7.01.2020

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2020 Z DNIA 7.01.2020
INFORMACJA O ROZWIĄZANIU UMOWY ANIMATORA EMITENTA

Zarząd Krakchemia S.A. ("Spółka") informuje, że umowa o świadczenie usług animatora emitenta zawarta z Alior Bank S.A. - Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie uległa rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR

 


 

 7.01.2020

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2020 Z DNIA 7.01.2020
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2019

Zarząd Krakchemia S.A. ("Spółka") niniejszym dokonuje korekty treści raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku opublikowanego przez Spółkę w dniu 28.11.2019 roku. Korekta zawiera uzupełnienie skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2019 roku o wybrane dane finansowe, tj. w sprawozdaniu z zysków i strat i innych całkowitych dochodów Spółka dodała  dane finansowe za bieżący kwartał ( III kwartał 2019) oraz za analogiczny okres roku poprzedniego; w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym Spółka ujęła  dane narastająco za pełne kwartały 2018 roku analogicznie do roku 2019; w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wystąpiła omyłka pisarska w nagłówku odnośnie trwania okresów za które przedstawione zostały dane finansowe.

W Informacji dodatkowej do raportu w punktach 11 oraz 20 Spółka poprawiła nieprawidłowe stwierdzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu uzupełniona treść raportu okresowego za III kwartał 2019 roku:

Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019

Informacja dodatkowa za III kwartał 2019

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych