Krakchemia S.A

Reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnianego do badania sprawozdań finansowych

Stosownie do I.Z.1.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 5 pkt 2.5. Statutu KRAKCHEMIA S.A., wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.  Stosownie zaś do pkt 2.4 lit. g) Regulaminu Rady Nadzorczej, zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym, przez zmianę rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Zgodnie z postanowieniami pkt 4.1 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz pkt 2. Regulaminu Komitetu Audytu, Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej Spółki rekomendacje
dotyczące wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję rewidenta zewnętrznego.